Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Utlysning av tilskudd for 2017 - Storbymidler

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsmidler til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn i 2017. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen. 

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene som er:  Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik og 8 bydeler i Oslo; Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Søndre Nordstrand, Alna, Stovner, Bjerke og Grorud.

Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Det kan søkes om tilskudd til:

a) tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd.

b) investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Bufdir vil i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2017:

Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.

Det vil videre bli lagt vekt på samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.

 

Kontaktperson i Tønsberg kommune: Sandra Hjertås, mobil 409 17 460, e-mail: skh@tonsberg.kommune.no

 

For rundskriv, regelverk og årsplan om ordningen, samt søknadsportalen se linken under. 

Søknad om tilskuddsmidler sendes innen 20. januar 2017 via Bufdirs søknadsportal som man finner ved å følge denne linkenTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 12/15/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan