Bufdir utlyser storbymidler - informasjonsmøte på Ungdomskontoret 5. desember

I forbindelse med utlysningen av Storbymidler 2018 holder undgdomskontert i Tønsberg kommune informasjonsmøte 5. desember kl. 19.15

Målet med tilskuddsordningen Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2018 er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom gjennom etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Tønsberg kommune kan søke om midler. Målgruppe er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 

Søknadsskjema og -frist
Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsfristen er 1. februar 2018. Regelverk, veileder og årsplan finnes på tilskuddsordningens nettside: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Barne__og_ungdomstiltak_i_storre_bysamfunn__apne_moteplasser/

Aktører som ønsker å søke inviteres til kafémøte for gjennomgang av reglementet ved Ungdomskontoret, 1. etg., Tollbodgaten 17, Tønsberg tirsdag 5. desember kl 19.15.

Kontaktperson i Tønsberg kommune: Sandra Hjertås, mobil 409 17 460, skh@tonsberg.kommune.no

Tilskuddsordningen utlyses nå med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2018.