Bystyret i Tønsberg med flertall for tunnel

Bystyret i Tønsberg valgte tunnelalternativet  med 32 mot 7 stemmer i bystyremøtet 23. mai.

fastlandsforbindelsen - Klikk for stort bildeBystyret i Tønsberg valgte tunnelalternativetDette er bystyrets vedtak

Tønsberg kommune anbefaler at

 1. Alternativ 16730: undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten legges til grunn for videre planlegging av ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune til fastlandet.
   
 2. Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og trafikkregulerende tiltak for å begrense vegkapasitet for personbil og stimulere til kollektivtrafikk, sykkel og gange. Type tiltak avklares i neste planfase. Tverrforbindelsen fra Smidsrødveien langs Bekkeveien planlegges med 2 felt. 
   
 3. Fv. 300 Semslinna planlegges utvidet til fire felt fra Kjellekrysset frem til E18 Sambruksfelt/kollektivprioritering på strekningen vurderes i det videre arbeidet. 
   
 4. Regulering etter plan- og bygningsloven av ny fastlandsforbindelse og utvidelse av Fv. 300 frem til E18 igangsettes straks kommunedelplanen for fastlandsforbindelsen er formelt vedtatt av planmyndighetene. Regulering fra Kjellekrysset frem til E18 forutsetter konsekvensutredning. 
   
 5. For neste planfase og ved utarbeidelse av bompengeproposisjon skal helheten og tidligere vedtatt innhold i Bypakke Tønsberg-regionen opprettholdes med blant annet en andel til gående, syklende og kollektiv minst på samme nivå som det er lagt til grunn i KVU.
   
 6. Det arbeides videre med 20 års nedbetalingstid og markedsrente som grunnlag for å fastsette bomavgiften.
   
 7. Hvis det gjennom reguleringsprosessen skulle dukke opp kostnader som overstiger 25% av bergnet anslag og eller innsigelser og eller ny kunnskap om påvirkning på Ramsar-området, ber man om at saken fremlegges bystyret på nytt.

Andre forslag i bystyremøtet


Steinar Solum (SP) foreslo på vegne av SP,SV,MDG og V:

Tønsberg kommune bes om å ta initiativ til samordning av vei- og baneprosjektet for strekningen Tønsberg - Larvik og ny fastlandsforbindelse.  Mulig samarbeid og synergieffekt med BaneNor må utredes.  Kostnadene knyttet til alternativ 16730, undersjøisk tunnel fra Kaldnes - Korten og alternativ 11500, hengebru fra Ramberg - Smørberg står ikke i forhold til nytteverdien.  Effekten av nytt Presterødkryss og utvidelse av Presterødbakken må vurderes i denne sammenheng.

Solums fellesforslag fikk 6 stemmer og falt.
 

Anette Viken (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til Solums forslag:

2) Begge de foreslåtte alternativene avvises som for dyre og omfattende. Statens vegvesen bes komme tilbake med forslag om en tofelts parallell kanalbru og omgjøring av to felt til kollektiv-/sambruksfelt.

Vikens tilleggsforslag fikk 4 stemmer og falt.
 

Lene Kjølner (Uavh.) fremmet sitt forslag i formannskapet:

Alternativ 11 500 – Bru til Smørberg anbefales.

Kjølners forslag fikk 1 stemme og falt.

 

Per Martin Aamodt (A) foreslo som nytt pkt. 7:

Hvis det gjennom reguleringsprosessen skulle dukke opp kostnader som overstiger 25% av bergnet anslag og eller innsigelser og eller ny kunnskap om påvirkning på Ramsar-området, ber man om at saken fremlegges bystyret på nytt.

Aamodts forslag enstemmig vedtatt.
 

Den faglige anbefalingen

Administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsbergregionen anbefaler tunnel fra Kaldnes til Korten. 

Politisk flertall avgjør

Det er politikerne i Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold fylkeskommune som vedtar om de følger den faglige anbefalingen eller heller velger å gå videre med bruløsningen.

To møter gjenstår

Færder kommune - Kommunestyremøte onsdag 30. mai kl. 18.00
Møtet direkteoverføres

Vestfold fylkesting - Fylkestingsmøte torsdag 31. mai kl. 18.00 (Skiringssal, fylkeshuset)
Møtet direkteoverføres.

Neste fase

Etter den politiske runden og en beslutning, blir neste fase å utarbeide reguleringsplan. Byggestart er planlagt ved årsskiftet 2020/2021.

 

Les alt om prosjektet på bypakke Tønsbergregionens nettside