Råd og regler i Tønsberg

Råd og regler i Tønsberg

Her er samlet oversikt over råd og regler som gjelder for Tønsberg. 

Råd og regler alfabetisk etter tema

Avstand og sosial kontakt

Arbeid

Arrangementer

Barnehager

Besøk på sykehjem (PDF, 206 kB)

Bibliotek

En til en virksomheter (tannlege, frisør og lignende)

Idrett og fritidsaktiviteter

Karantene og testing

Kollektivtransport

Koronasertifikat

Idrettshaller

Munnbind

Reiser

Restauranter, bar og cafe

Skoler

Svømmehall

Treningssenter

 

Avstand og sosial kontakt

 • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
 • Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære
 • Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig
 • Anbefaling om å unngå håndhilsning
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt
 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

 

Arbeid

 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

 

Arrangementer

Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind. Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på.

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler

 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
 • Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
 • Utendørs: Maks 50 personer.
 • Munnbindpåbud for publikum innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste plasser:

 • Inntil 1 500 personer. Der det er flere enn 200 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Offentlige arrangementer utendørs med faste tilviste plasser:

 • Inntil 3 000 personer. Der det er flere enn 500 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende:

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. 
 • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
 • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

 

Kultur- og idrettsarrangementer

 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

 

Barnehager

Barnehagene i Tønsberg har grønt nivå.

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Dette er grønt nivå

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  1. Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  2. Avstand mellom ansatte
  3. Vanlig organisering av avdelinger/grupper og barnehagehverdag

Se Veileder fra UDIR om smittevern for barnehager
 

Besøk på sykehjem

Se besøksreglene for sykehjem her (PDF, 206 kB)

 

Bibliotek

Biblioteket i Tønsberg og Re har vanlige åpningstider.
 Se våre åpningstider.

Smittevernregler ved biblioteket

 


En til en virksomheter

Frisører,  tannleger og lignende er åpne.
 

 

Idrett og andre fritidsaktiviteter

Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Oppfordringen om aktivitet utendørs heller enn innendørs opprettholdes


Barn under 20 år

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

 

Voksne (over 20 år)

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

 

Toppidrett

Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

 

Karantene og testing

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det også å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.


Les mer om endringene i karantenereglene på helsenorge.no

 

Kollektivtransport

 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.
 • Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.
 • I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

 

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ.

Les mer og logg inn for å se sertifikatet på helsenorge.no

 

Idrettshaller

Idrettshallene er åpne for organisert trening for inntil 20 personer. 
Garderobene kan benyttes, men må rengjøres etter hver trening. 
Dette må idrettslagene selv besørge. 

 

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

 

Reiser

De tidligere kravene om innreisekarantene ble avviklet natt til 26. januar.

Se flere detaljer på FHI

 

Restauranter, bar og cafe

Skjenkestopp fra kl 23.00. Serveringen av alkohol skal skje ved bordene.

Plakater for serverings- og utelivsbransjen. (PDF, 895 kB)

 

Skoler

 Barne- og ungdomsskoler, SFO, videregående skoler og voksenopplæringen i Tønsberg har grønt nivå.

Skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Dette er grønt nivå på barneskoler

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt

 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas. 
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Organisering av kohorter

 • Det ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte

 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.
 • Følg ellers nasjonale og eventuelle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av administrativt arbeid.

Veileder om smittevern for barneskoler


Dette er grønt nivå på ungdomsskoler

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt. 

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Det er ikke behov for kohortinndeling av elever.

For ansatte:

 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte. 
 • Følg nasjonale og eventuelle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av administrativt arbeid.

Veileder om smittevern for ungdomsskoler​​​​​​​

 

Svømmehall

Svømmehallen i Tønsberg er åpen for publikum men har egne smittevernregler.
Se smittevernregler og åpningstider

Svømmehallen på Revetal er åpen for publikum men har egne smittevernregler.
Se smittevernregler og åpningstider for svømmehallen på Revetal
 

Nasjonale nettsider for koronainformasjon

Helsenorge.no

Regjeringen.no
 

Covid-19 forskriften

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Til toppen