Søk tilskudd fra Marie Bergljot Bøhns gavefond

En hånd som ligger over to eldre hender - Klikk for stort bilde

Ønsker du å gjøre hverdagen bedre for de eldre som bor i Tønsberg kommune? Nå kan lag, foreninger og organisasjoner søke tilskudd fra Marie Bergljot Bøhns gavefond til slike formål. 400 000 kroner skal deles ut. Søknadsfristen er 15. oktober.

I 2003 mottok Tønsberg kommune en testamentarisk gave fra Marie Bergljot Bøhn. Gaven ble gitt med en betingelse om at pengene skulle benyttes til beste for pensjonister bosatt i Tønsberg kommune.

Det ble gitt tilskudd fra fondet i 2004, 2007, 2021 og 2022. Utvalg for mestring, helse og velferd vedtok i 2021 at det skal deles ut kr 400.000,- per år fra fondet over en periode på 3-5 år.

Hva kan pengene gå til?

Halve tilskuddsbeløpet skal tildeles kommunale lavterskeltilbud for eldre. Den andre halvparten skal tildeles tilbud til eldre utenfor kommunal regi.

Tiltakene som mottar støtte må rette seg mot mennesker over 60 år bosatt i Tønsberg kommune. Pengene skal benyttes på sosiale og kulturelle tiltak rettet mot eldre i og utenfor institusjon. Tiltakene må som hovedregel være åpne for alle eldre i Tønsberg.

Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt tilskudd til lukkede arrangementer, innkjøp og drift. Studier og utdanning faller også utenfor rammen av de formål som støttes.

Slik søker du

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke om tilskudd ved å sende inn skjema.

Søk om tilskudd fra dette skjemaet


Dette må være med i søknaden

  • Kontaktdata på søker og kontaktperson, inkludert navn og adresse
  • Kort beskrivelse av søkers virksomhet / organisasjon
  • Kort beskrivelse av det lavterskeltilbudet som det søkes støtte til
  • Regnskap og budsjett for lavterskeltilbudet det søkes støtte til
  • Kontonummer for overføring av midler

Søknadsfristen er 15. oktober 2023.

Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp bli først vurdert ved neste års utdeling. Tildeling av tilskudd avgjøres av ledergruppa i Mestring og helse i Tønsberg kommune innen utgangen av november 2023.