Søk tilskudd til inkludering av barn og unge

Søk tilskudd til inkludering av barn og unge

Jobber din organisasjon eller virksomhet med å få barn og unge inkludert i samfunnet? Da kan dere søke om tilskudd fra Bufdir innen 17. desember!

Tilskudd til inkludering av barn og unge er en ny, nasjonal tilskuddsordning. Den nye ordningen erstatter tre tidligere ordninger; Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.

Alle som tidligere har mottatt støtte fra en av disse ordningene, skal i utgangspunktet kunne få støtte fra den nye ordningen. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Den skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe. Dette fremkommer i forskriften.

Hva kan vi søke tilskudd til?

Dere kan søke om midler til ulike aktivitetstyper for inntil tre år. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål. 

Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen. 

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til (se forskrift og veileder for informasjon om de ulike aktivitetstypene på Bufdirs nettside for tilskuddsordningen): 

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 
 • Jobbtilbud og veiledning 
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort 
 • Aktivitetsguide 
 • Los/ungdomslos 
 • Åpen møteplass 
 • Utprøving av arbeidsmodeller 
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen 
 • Annen lokal aktivitet 
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner 

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser i Tønsberg kommune kan søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen. Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

En søknad må knyttes til kommunen hvor hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Hvis prosjektet aktivt skal rekruttere deltakere fra andre kommuner, må søker sende inn én søknad for hver aktuelle kommune. For å se om din kommune er påmeldt ordningen, se liste over deltakende kommuner.

Frivillige organisasjoner kan søke uten å være tilknyttet en deltakende kommune dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen og skal tilby aktivitet i minst fem kommuner. For eksempler på hva som regnes som sentralledd, se veilederen punkt 3.2. Sentralledd i organisasjoner som søker og mottar tilskudd uten å knytte søknaden til en deltakende kommune vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd.

Se utfyllende informasjon på Bufdirs nettsider.

 

Søknadsfrist

For tilskuddsåret 2022 er søknadsfrist torsdag 17. desember 2021.

Alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsportal.  

NB: Viktig å lese tilskuddsordningens forskrift og veileder på Bufdirs hjemmeside før innsending av søknad

Kontaktperson i Tønsberg kommune 

Caroline Mydland
Telefon: 464 15 147
caroline.mydland@tonsberg.kommune.no

Til toppen