Ny barnehageplass

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. februar.
Alle som har søkt til 1. februar vil få svar i digital postkasse innen begynnelsen av april.

Søknader som kommer etter fristen er ikke med i hovedopptaket, men blir behandlet i supplerende opptak når det er ledige barnehageplasser.

Søknader om barnehageplass gjelder det kalenderåret det er søkt. Det må søkes om barnehageplass hvert år. Tønsberg kommune har samordnet opptak av barn til alle barnehager. Alle søknader må skje via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også endringer i søknader og søknad om overflytting og oppsigelse.

Tønsbergbarnehagene er delt inn i 4 geografiske opptaksområder. Søkere som har søkt til fristen for hovedopptaket og har fylt ett år innen utgangen av august, har rett til barnehageplass fra august samme år. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år, se Lov om barnehager. Søkere som ønsker hjelp til å søke eller som ikke har personnummer kan henvende seg i servicesenteret i rådhuset for å få hjelp.

Før du søker barnehagetilbud:

Ny barnehageplass

Hvor får jeg tak i søknadskjema?

Tønsberg kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Vennligst benytt vårt søknadsskjema.

Når kan jeg søke barnehageplass?

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. februar hvert år. For å ha rett til barnehageplass fra august må det søkes i perioden 1. januar - 1. februar.
Det er fullt mulig å søke barnehageplass gjennom hele året, ledige plasser blir tildelt fortløpende (supplerende opptak).

Skal jeg søke barnehageplass hvert år?

Barnehagesøknaden gjelder kun i det kalenderåret du har søkt. 
For å fortsatt stå på venteliste neste år, må du søke på nytt etter 1. januar.

 

Jeg venter barn, når kan jeg søke barnehageplass?

Du kan søke barnehageplass når barnet har fått personnummer.

Vi skal flytte til Tønsberg, når kan jeg søke barnehageplass?

Du kan søke barnehageplass selv om du ikke har flyttet til kommunen, men det er viktig å 
gi beskjed når du får en adresse i Tønsberg. Søknaden er først aktiv når du har bostedsadresse i Tønsberg. Beskjeden kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no eller til Tønsberg kommune, Fagenhet oppvekst-barnehage, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

 

Fra når har jeg rett til plass i barnehage?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har når det er søkt innenfor frist for hovedopptak, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med § 12 a i Lov om barnehager. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

 

Har jeg rett til prioritet plass i barnehage?

Prioritet til plass i barnehage gis etter opptakskriterier vedtatt av Tønsberg kommune og gjengitt i vedtekter for de kommunale barnehagene. De private barnehagene har egne opptakskriterier. Se den enkelte private barnehage. Dersom det er krav til dokumentasjon, må slik dokumentasjon være mottatt i Tønsberg kommune før prioritet gis. Dokumentasjon skal sendes til Tønsberg kommune, Fagenhet oppvekst-barnehage, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Når får jeg svar på søknaden?

Alle får svar på e-post at søknaden er mottatt av Tønsberg kommune. Hovedopptaket har søknadsfrist 1. februar og alle som har søkt innen fristen, vil få svar innen begynnelsen av april. Søknader mottatt etter fristen for hovedopptaket vil bli med i supplerende opptak som er fortløpende resten av året.

Hvordan går jeg fram for å gjøre endringer på barnehagesøknaden?