Opptakskriterier og prioriteringsgrupper

Opptakskriteriene er nedfelt i Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tønsberg. 
Private barnehager har egne opptakskriterier, se den enkelte barnehages vedtekter.

Tønsberg kommune har følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge.  

HOVEDOPPTAK

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. (jfr. Barnehagelovens § 13) 
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. En sakkyndig instans må vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 Krav til dokumentasjon: 
Sakkyndig uttalelse fra faglig instans slik som lege, helsestasjon, psykolog eller pedagogisk/psykologisk rådgiver ved sosiale eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) som fastslår at barnet har en slik nedsatt funksjonsevne at fortrinnsretten er utløst. 
Vedtak fra barnevernet.

2. Barn som kommer fra familier som har store belastninger, slik som sykdom eller funksjonshemming 
Krav til dokumentasjon:
Skriftlig uttalelse fra lege, helsestasjon, barnevern, psykolog eller pedagogisk/psykologisk rådgiver ved sosiale- eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) 

3. Søsken av barn i barnehagen det søkes til

4. Øvrige barn på søkerliste etter alder (eldste barn først) 

SUPPLERENDE OPPTAK

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. (jfr. Barnehagelovens § 13) 
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. En sakkyndig instans må vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 Krav til dokumentasjon: 
Sakkyndig uttalelse fra faglig instans slik som lege, helsestasjon, psykolog eller pedagogisk/psykologisk rådgiver ved sosiale eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) som fastslår at barnet har en slik nedsatt funksjonsevne at fortrinnsretten er utløst. 
Vedtak fra barnevernet.

2. Barn som kommer fra familier som har store belastninger slik som sykdom eller funksjonshemming 
Krav til dokumentasjon:
Skriftlig uttalelse fra lege, helsestasjon, barnevern, psykolog eller pedagogisk/psykologisk rådgiver ved sosiale- eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) 

3. Barn som skal begynne på skolen førstkommende høst 

4. Minoritetsspråklige barn som har særlig behov for å styrke språkutvikling og integrering
Krav til dokumentasjon:
Skriftlig uttalelse fra helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) eller fra flyktningmottak. Minoritetsspråklige barn defineres her som barn der begge foreldrene har annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk.

5. Øvrige barn på søkerliste etter alder (eldste barn først) 
Dersom barn har samme fødselsdato foretas tildeling ved loddtrekning  
Barnehagene tar imot barn bosatt i Tønsberg kommune.