Vedtekter for kommunale barnehager

1. Eierforhold

Barnehagene eies av Tønsberg kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplanen, gjeldende forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planverk for den enkelte barnehage.

2. Formål og innhold

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
(Barnehagelovens § 1, første ledd)
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. (Barnehagelovens § 2 første ledd).

3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg     

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 
For foreldreråd og samarbeidsutvalg gjelder bestemmelser gitt i barnehagelovens § 4.

4. Opptaksmyndighet  

Opptak av barn foretas av rådmannen i samarbeid med barnehagene.
Klagenemnd er oppnevnt av bystyret og består av 3 medlemmer. Klagen håndteres etter barnehagelovens forskrifter om saksbehandlingsregler § 6, § 7, § 8, § 9.

5. Samordnet opptak

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn, jfr barnehageloven § 12.
Opptakskrets for de kommunale barnehagene er Tønsberg kommune. 
Unntak fra denne regelen er Aulerød barnehage, som kan ta opp barn med hørselshemming og eventuelt deres søsken, som er bosatt i andre kommuner i Vestfold.

6. Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. februar

7. Rett til barnehageplass

Lov om barnehager § 12 a 
·    Rett til barnehageplass gjelder barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om plass. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
·    Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd (jfr. Barnehagelovens §13). Gjelder barn som er yngre enn ett år innen utgangen av oktober.
·    For å ha rett til barnehageplass må barnet være bosatt i Tønsberg kommune senest innen utgangen av august det året det søkes om plass.
·    For å ha rett til barnehageplass må det være søkt om plass innen fristen for hovedopptaket.

8. Overflytting fra en barnehage til en annen

Overflytting fra en barnehage til en annen vurderes i forkant av hovedopptak og ved supplerende opptak. Overflytting fra en barnehage til en annen kan foretas uavhengig av barnehagens eierskap.

Søknader om overflytting vurderes i følgende rekkefølge:
1.    Søsken av barn i barnehagen det søkes til
2.    Barn i barnehage som avvikler drift
3.    3-6 åringer med plass i familiebarnehage
4.    Barn bosatt i barnehagens opptaksområde og som har barnehageplass utenfor opptaksområdet. Opptaksområdene er beskrevet på kommunens nettside. 
5.    Øvrige overflyttingsøknader. Søknader som vurderes likestilte tildeles etter alder.

9. Opptakskriterier

Tønsberg kommune har følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge.  

HOVEDOPPTAK
1.    Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. (jfr. Barnehagelovens § 13) 
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, adferdsvansker og psykiske lidelser. En sakkyndig instans må vurdere om barnet har større behov for barnehageplass enn førskolebarn ellers.
Krav til dokumentasjon: 
Sakkyndig uttalelse fra faglig instans slik som lege, helsestasjon, psykolog eller pedagogisk/psykologisk rådgiver ved sosiale eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) som fastslår at barnet har en slik nedsatt funksjonsevne at fortrinnsretten er utløst. 
Vedtak fra barnevernet.

2.    Barn som kommer fra familier som har store belastninger, slik som sykdom eller funksjonshemming 
Krav til dokumentasjon:
Skriftlig uttalelse fra lege, helsestasjon, barnevern, psykolog eller pedagogisk/psykologisk rådgiver ved sosiale- eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) 

3.    Søsken av barn i barnehagen det søkes til

4.    Øvrige barn på søkerliste etter alder (eldste barn først) 

SUPPLERENDE OPPTAK
1.    Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. (jfr. Barnehagelovens § 13) 
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, adferdsvansker og psykiske lidelser. En sakkyndig instans må vurdere om barnet har større behov for barnehageplass enn førskolebarn ellers.
Krav til dokumentasjon: 
Sakkyndig uttalelse fra faglig instans slik som lege, helsestasjon, psykolog eller pedagogisk/psykologisk rådgiver ved sosiale eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) som fastslår at barnet har en slik nedsatt funksjonsevne at fortrinnsretten er utløst. 
Vedtak fra barnevernet.

2.    Barn som kommer fra familier som har store belastninger slik som sykdom eller funksjonshemming 
Krav til dokumentasjon:
Skriftlig uttalelse fra lege, helsestasjon, barnevern, psykolog eller pedagogisk/psykologisk rådgiver ved sosiale- eller medisinske institusjoner, statlige kompetansesentre eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) 

3.    Barn som skal begynne på skolen førstkommende høst 

4.    Minoritetsspråklige barn som har særlig behov for å styrke språkutvikling og integrering
Krav til dokumentasjon:
Skriftlig uttalelse fra helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen (PPT) eller fra flyktningmottak. Minoritetsspråklige barn defineres her som barn der begge foreldrene har annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk.

5.    Øvrige barn på søkerliste etter alder (eldste barn først) 
Dersom barn har samme fødselsdato foretas tildeling ved loddtrekning  

10. Opptaksperiode

Barnehageåret varer f.o.m. 1. august t.o.m. 31. juli.
Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. februar, søknader som kommer etter dette blir satt på søkerliste. Søkere på søkerliste vil være med på supplerende opptak. Supplerende opptak foregår fortløpende hele året.
Barn som får plass i barnehage beholder denne frem til 1. august det året barnet begynner på skolen.
Ved flytting til annen kommune kan barnet, hvis ønskelig, beholde sin plass i barnehagen ut påbegynt halvår.

11. Oppsigelsesfrist

Oppsigelse skal skje skriftlig og leveres i barnehagen. Oppsigelsesfrist er en måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden. 
Dersom oppsigelsestiden går ut over 15. mai skal det betales ut barnehageåret.

Mislighold av kontrakten med barnehagene, slik som manglende betaling (dvs restanse på 2 måneder eller mer) eller annet brudd på barnehagenes vedtekter kan føre til at barnet mister plassen. 
Avgjørelse om dette tas av rådmannen.

12. Foreldrebetaling

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimal satser. 
Det betales for 11 måneder pr. år med forfall 20. i inneværende måned. Ved dokumentert sykefravær reduseres betalingen for den tiden som går utover 14 dager. 
Søskenmoderasjonen er 30% på 2. barn og 50% på 3.barn.
Redusert plass betales med 10% mer enn oppholdstid, for eksempel 50% plass – 60% oppholdsbetaling osv.
Foreldre betaler kostpenger i tillegg til opphold. Prisen for måltider følger selvkostprinsippet. 

13. Leke- og oppholdsareal pr. barn 

4 kvm – 5,3 kvm. 

14. Barnehagens åpningstid

Barnehagen har åpent mandag - fredag.
Åpningstid er kl 7.15 - 16.30.

Ferier:
Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften. 
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl 12.00.
Barnehagene har sommerstengt i uke 27-30.

Planleggingsdager:
Barnehagene har 5 planleggingsdager i året og barnehagene er da stengt. 

15. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Personalet i barnehagen har taushetsplikt etter reglene som gjelder i forvaltningslovens §13.
Personalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten etter barnehagelovens § 21 og § 22.

Skriftlige opplysninger/informasjon om barn i barnehage oppbevares i elektronisk arkiv og i henhold til arkivlovens forskrifter.

16. Helsemessige forhold

Når barnet begynner i barnehage, skal det legges fram en erklæring om barnets helse.

Barnehagene følger Folkehelseinstituttets retningslinjer ved barns sykdom.

17. Intern-kontroll

Barnehagene har egne intern-kontrollsystemer. 
Dokumentasjon foreligger i den enkelte barnehage. 

18. Vedtekter

Vedtektsendringer behandles i UOO og vedtas av bystyret. 
Revidering av vedtektene som følge av lov- og forskriftsendringer samt vedtak foretatt av bystyret, gjøres administrativt og sendes UOO til orientering.


Vedtatt i Bystyret 20.03.2013 
Opptakskriteriene gjelder fra 01.08.2013 

Ordlyd er endret i tråd med endringer i § 12 a, Lov om barnehager av 01.08.16
Ordlyd er endret i tråd med endringer i § 12 a, Lov om barnehager av 01.08.17

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte private barnehage har egne vedtekter. Se mer informasjon under den enkelte barnehage.