Betalingssatser og betalingsbestemmelser

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Opphold i barnehage - 2018
Type 2017........ 2018 ........ Økning %
5 dagers plass betales med 100 % av full plass 2 730 2 910 6,6
4 dagers plass betales med 90 % av full plass 2 457 2 619 6,6
3 dagers plass betales med 70 % av full plass 1 911 2 037 6,6
Halv plass betales med 60 % av full sats 1 638 1 746 6,6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Inntektsgraderte satser: Reduksjon gis til husholdninger der maksprisen utgjør mer enn 6 % av inntekten. Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i oppholdsbetaling er: 500 000 533 500 6,6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Barn over 3 år som bor i husholdninger med lav inntekt* har rett på 20 timer gratis oppholdstid per uke. Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i oppholdsbetaling er: 450 000 533 500
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Søskenmoderasjon:
30 % for barn nr to gir følgende reduksjon i kr: 819 873 6,6
50 % for barn nr tre gir følgende reduksjon i kr: 1 365 1 455 6,6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
* Inntektsgrensen oppdateres normalt 01.08 hvert år.

Ved dokumentert sykefravær reduseres betalingen for den tiden som går utover 14 dager. 
Dersom barnet begynner i barnehagen etter den 15., faktureres det for halv oppholdsbetaling den første måneden.

Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nummer to og 50 % for barn nummer tre. 
Dersom søsken har ulik oppholdstid i barnehagen, regnes barnet som har lengst oppholdstid som barn nummer en.
Søskenmoderasjon gis i forhold til barn nummer to. 

Betaling for måltider 

Dersom det serveres måltider i barnehagen fastsettes betalingen i den enkelte barnehage.

Endre betaler

Ved behov for å endre betaler, må dette meldes skriftlig, med underskrift av begge foreldrene/foresatte til Tønsberg kommune

Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for barn fra 3 og 5 år

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. 
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
Med statens maksimalpris vil husholdninger, med en samlet inntekt under kr. 533 500,- ha rett til redusert foreldrebetaling (fra 01.01.18)

Det er gratis kjernetid (20 timer per uke) for barn fra 3 til 5 år som bor i husholdninger med en samlet inntekt under 533 500,- (fra 01.08.18)

Foreldre/foresatte som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid, må søke om det via elektronisk søknadskjema, innen 01.06. Sist tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon.  
Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår av gangen.
Ordningen gjelder kommunale og private barnehager.

Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året, dersom husholdningens inntekt blir vesentlig endret i løpet av året eller dersom familier av annen grunn ikke har søkt innen fristen.

Ta kontakt med Tønsberg kommune dersom du ønsker mer informasjon.