Betalingssatser og betalingsbestemmelser

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Tønsberg kommune anbefaler å opprette avtalegiro eller eFaktura

Opphold i barnehage - 2019
Opphold i barnehage - 2019
Type 2018 1.1.2019 1.8.2019
5 dagers plass betales med 100 % av full sats 2 910 2 990 3 040
4 dagers plass betales med 90 % av full sats 2 619 2 691 2 736
3 dagers plass betales med 70 % av full sats 2 037 2 093 2 128
Halv plass betales med 60 % av full sats 1 746 1 794 1 824
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Inntektsgraderte satser: Reduksjon gis til husholdninger der maksprisen utgjør mer enn 6 % av inntekten. Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i oppholdsbetaling er: 533 500 548 167 557 333
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Barn over tre år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett på 20 timer gratis oppholdstid per uke. Fra 1.8.19 utvides ordningen til å gjelde for barn over to år. Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i oppholdsbetaling er: 533 500 533 500 548 500
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Søskenmoderasjon:
30 % for barn nr. to gir følgende reduksjon i kr: 873 897 912
50 % for barn nr. tre gir følgende reduksjon i kr: 1 455 1 495 1 520

Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nummer to og 50 % for barn nummer tre. 
Dersom søsken har ulik oppholdstid i barnehagen, regnes barnet som har lengst oppholdstid som barn nummer en.
Søskenmoderasjon gis i forhold til barn nummer to. 

Betaling for måltider 

Dersom det serveres måltider i barnehagen fastsettes betalingen i den enkelte barnehage.

Endre betaler

Ved behov for å endre betaler, må dette meldes skriftlig, med underskrift av begge foreldrene/foresatte til Tønsberg kommune

Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for barn fra 3 til 5 år

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. 
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
Med statens maksimalpris vil husholdninger, med en samlet inntekt under kr. 548 167,- ha rett til redusert foreldrebetaling (fra 01.01.19)

Det er gratis kjernetid (20 timer per uke) for barn fra 3 til 5 år som bor i husholdninger med en samlet inntekt under 533 500,- (fra 01.08.18)

Foreldre/foresatte som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid, må søke om det via elektronisk søknadskjema, innen 01.06. Sist tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon.  
Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår av gangen.
Ordningen gjelder kommunale og private barnehager.

Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året, dersom husholdningens inntekt blir vesentlig endret i løpet av året eller dersom familier av annen grunn ikke har søkt innen fristen.

Ta kontakt med Tønsberg kommune dersom du ønsker mer informasjon.