Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF)

Hva tilbyr vi?

Kommunen har tre avlastningsboliger og et saksbehandlerteam. Vårt fokus er helsefremmende og forebyggende tjenester, nettverksbygging og aktivitet. Vi samarbeider med bruker og foresatte.

Pårørendestøtte

Hvis du har særlig tyngende omsorg for noen som trenger det, kan du søke kommunen om tiltak for å gjøre omsorgsbyrden din lettere. Dette kalles pårørendestøtte, og ulike former for støtte kan være:  

 • Avlastning
 • Veiledning og støttesamtaler
 • Fritidstilbud
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Vilkår for å få pårørendestøtte
Tiltak som settes inn er avhengig av hvilken diagnose den som mottar omsorgen har.

Dersom du har såkalt særlig tyngende omsorgsarbeid, er kommunen pliktig til å tilby deg nødvendig pårørendestøtte.

Saksbehandlerteamet vurderer og avgjør om omsorgsarbeidet du gjør er særlige tyngende, og hvilke tiltak du kan få tilbud om. Det legges også vekt på hva du, og den du gir omsorg til, mener når det vurderes hvilke tiltak som er aktuelle.

TFF vilkår

Særlig tyngende omsorgsarbeid - vurderingskriterier

Mange gir omsorgen til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som ”særlig tyngende”. Dette blir vurdert og lagt vekt på:

 • Om oppgavene du gjør er nødvendige helse- og omsorgstjenester
 • Det vil si at om du ikke hadde gjort oppgaven ville det være en kommunal oppgave
 • Om tiltaket er det beste for den som trenger omsorgen
 • Hva du og den du gir omsorg til mener
 • Hvor mange timer du gir omsorg
 • Om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • Om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • Hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • Hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • Om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • Om du har omsorg for mer enn en person
 • Om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • Om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir
Nødvendige helse- og omsorgstjenester

Det kan være vanskelig å gi en nøyaktig beskrivelse av hva nødvendig  helse- og omsorgstjenester er.  Den enkeltes individuelle behov vurderes etter hva som er nødvendig, basert på helse- og/eller sosialfaglig vurderinger. Det vil derfor variere hva som regnes som nødvendig tjenester i hver enkelt sak.

Eksempler på helse- og omsorgstjenester kan være helsehjelp, hjelp til fritidsaktiviteter eller institusjonsopphold. 

Avlastning

Avlastning er en tjeneste for deg som forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Avlastning er gratis.

Avlastningstiltak
Det er mange måter å avlaste deg som pårørende. De viktigste tiltakene vi har i Tønsberg kommune er avlastning i kommunal avlastningsbolig (Årfuglveien, Senter for forebygging og Husøy senter) eller privat avlastning.

TFF tjenester

Årfuglveien

Klikk for stort bilde

Vi gir avlastning og har barnebolig for multifunksjonshemmede barn og unge (0 - 18 år) i Tønsberg kommune.

Brukerne er barn og ungdom med store og sammensatte utviklingsvansker. Dette er barn som krever særlig tilrettelegging i forhold til samspill, kommunikasjon, medisinske utfordringer, ernæring, aktivisering og ellers hjelp til alle dagliglivets gjøremål.

Våre tjenester:

 • Avlastning og barnebolig
 • Støttesamtaler til foreldre og pårørende
 • IP koordinatorer (individuell plan) for barn i brukergruppen 

Huset består av:

 • 5 avlastningsrom
 • 3 leiligheter
 • Et stort fellesrom
 • 2 flotte sanserom

Uteområdet er tilrettelagt for store og små brukere og inneholder også en vakker sansehage. 

Kontaktinfo

Adresse: Årfuglveien 8, 3123 Tønsberg
Telefon:   33 29 24 60/ 906 43 896

Leder:     Sigrid Christine (Tine) Kristiansen
Telefon:   33 29 24 62/ 971 74 470
E-post:    sckr@tonsberg.kommune.no

Miljøterapeut/ Utvidet ansvar: Solveig Rød
Telefon:  409 14 339
E-post: srd@tonsberg.kommune.no

Senter for forebygging

Klikk for stort bildeVi gir avlastning og har barnebolig for barn og unge med store og sammensatte utviklingsvansker. Brukerne har hovedsakelig diagnosene autisme og/eller utviklingshemming. Dette er barn som krever særlig tilrettelegging i forhold til samspill, kommunikasjon, aktivisering og ellers hjelp til alle dagliglivets gjøremål.

Våre tjenester:

 • Avlastning for barn og unge i Tønsberg kommune.
 • Psykoedukasjon til ungdom. Dette er samtaler etter en manual som skal gi informasjon og innsikt i egen diagnose, og forsøke å sette ungdommen i stand til å ta ansvar og få styrke i eget liv. Personen må være mellom 12 – 18 år.
 • Veiledning. Vi har vernepleiere som kan gi veiledning til barn i senterets målgruppe. PMTO/TIBIR-foreldreveiledningsprogram finnes også.Kan søkes om av foresatte som trenger veiledning.

Senteret har en atferdsteoretisk forankring, og legger særlig vekt på trygghet, forutsigbarhet, utvikling og selvstendighet.

Kontaktinfo

Vakttelefon: 913 66 989.

Adresse: Huginsvei 13, 3151 Tolvsrød.

Husøy senter, avdeling avlastning

Klikk for stort bilde

Vi har tilbud for barn/ ungdom med ulike diagnoser og som kan delta i forskjellige aktiviteter. 

Husøy senter har avlastning i helger. Det er de samme barna som kommer tilbake hver 4. helg og treffer det samme personalet. Barna som er sammen på avlastning har noenlunde likt funksjonsnivå og er i samme aldersgruppe. Vårt mål er at helgene skal oppleves forutsigbare og trygge, og inneholde aktiviteter som gjør at barna selv ønsker å komme tilbake.

Avlastningsboligen ligger på Husøy, med nær tilgang til natur og sjø. Vi har eget uteområde og tilgang til gymsal rett ved.  

Kontaktinfo:

Adresse: Kirkegaten 16, 3132 Husøysund
 

Leder:    Tore Sørensen
Telefon:   934 65 059
E-post:    tore.sorensen@tonsberg.kommune.no

 

Privat avlastning

Privat avlastning innebærer at en privatperson ansettes av kommunen som avlaster og tar over omsorgen i perioder.

Andre avlastningstiltak

Kommunen kan også innvilge andre tjenester med formål om å avlaste deg som pårørende. Dette kan for eksempel være støttekontakt eller aktivitetsgruppe. 

Hvor mye avlastning kan du få?

Hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorg er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året.

Har du lyst til å bli avlaster?

For å kunne bli avlaster må du være over 18 år og være interessert i andre mennesker. Ut over dette er det ingen krav til formell utdanning, men personlig egnethet vil bli vurdert.

Ta kontakt med saksbehandlerteamet i TFF på tlf: 408 05 820. 

Fritidstilbud

Kommunen kan innvilge fritidstilbud til barn/ungdom som ikke selv klarer å opprettholde eller bygge nettverk. Kommunen ønsker primært å gi slike tilbud i gruppe sammen med andre barn.

TFF fritidstilbud

Aktivitetsgruppe

Kommunen har flere tilpassede aktivitetsgrupper som er satt sammen etter alder og funksjonsnivå. Gruppene har kjernetid mellom kl 17.00-20.00, og har samling en gang i uken fra mandag til torsdag. Det er ikke samling i skoleferier.

Aktivitetene i gruppa legges opp etter barna/ungdommenes forutsetninger og ønsker. Dette kan være lek, ut i naturen, lage mat, spill, bade, gå på kino, bowling, vinteraktiviteter, osv. Vi har en egen tilrettelagt bade/ svømmegruppe på torsdager i svømmehall. 

Gruppene bruker Husøy senter til innendørs aktiviteter, hvor man har tilgang til blant annet kjøkken, gymsal, spillerom, uteområdet, osv.

Det er minimumsbemanning på 2 aktivitetsledere på 6 barn/ ungdom. Noen barn/ungdom har behov for egen ledsager med seg i gruppen.

Individuell støttekontakt

Kommunen ansetter en person som gjør ulike tilpassede aktiviteter med barnet, vanligvis en ettermiddag i uken.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk ytelse kommunen kan gi til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hvem kan få omsorgsstønad?
Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad. Det er saksbehandlerteamet i TFF som behandler søknaden din, og som avgjør om du skal ha omsorgsstønad eller annen pårørendestøtte.

Spørsmål om omsorgsstønad
Her finner du svarene på spørsmål vi ofte får om omsorgsstønad. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, er du velkommen til å ta kontakt med saksbehandlerteamet i TFF.

TFF omsorgsstønad

Hvor mye omsorgsstønad kan du få?

Hvor mange timer du vil få omsorgsstønad for, vil være basert på en skjønnsmessig vurdering.

Omsorgsstønad er ikke ment å skulle dekke den omsorgen du gir, time for time. Saksbehandleren din vil først regne ut hvor mange timer helse- og omsorgstjenester den du gir omsorg til har behov for. Deretter ser man på hvor mange av de timene du skal dekke opp og regner om dette til antall timer omsorgsstønad.

Saksbehandleren vil også se på hvilke andre helse- og omsorgstjenester den du gir omsorg til har. Hvis bruker også har hjelpestønad, så kan dette bli trukket fra omsorgsstønaden.

Forholdet mellom hjelpestønad og omsorgsstønad

Hjelpestønad er en ordning som NAV forvalter. For å ha rett til hjelpestønad må du ha et behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, det vil si at du trenger hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger.

Hjelpebehovet omfatter også stimulering, opplæring og trening.

Hjelpestønaden skal altså gå til å dekke utgifter du har til pleie og tilsyn. Les mer om hjelpestønad på www.nav.no.

Sammenheng mellom stønadene

Det kan være at omsorgsstønaden blir innvilget til det samme formålet som hjelpestønaden, altså pleie og tilsyn. Da kan kommunen velge å innvilge færre timer omsorgsstønad, tilsvarende det du har fått innvilget i hjelpestønad. Kommunen kan be deg søke om hjelpestønad før, eller samtidig med at du søker om omsorgsstønad.

Vi behandler søknaden din selv om du ikka har fått svar fra NAV. Vi lager et nytt vedtak med ny beregning av omsorgsstønad dersom du får innvilget hjelpestønad. 

Pensjonspoeng og sykepenger

Omsorgsstønad regnes som inntekt, og gir rett til pensjonspoeng. Ved sykdom utover 16 dager, kan du søke NAV om sykepenger. Du har ikke krav på sykepenger i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av sykdommen). Du opparbeider deg heller ikke feriepenger.

Feilutbetaling av omsorgsstønad

Det er ditt ansvar å sjekke at du har fått utbetalt riktig omsorgsstønad. Hvis du har fått utbetalt for mye, og du burde ha skjønt dette, kan kommunen kreve at du betaler tilbake det du har fått for mye, så lang som tre år tilbake i tid. Det er derfor viktig at du kontakter  saksbehandlerteamet i TFF med en gang du oppdager at du har fått for mye utbetalt. 

Hvis du har fått utbetalt for lite omsorgsstønad, ta kontakt med saksbehandlerteamet i TFF.

Avslutning av omsorgsstønad

Hvis situasjonen til barnet endrer seg, eller du ikke lenger gir omsorg for barnet, eller dere flytter ut av kommunen, skal du snarlig ta kontakt med saksbehandlingsteamet i TFF. Oppdragsavtalen vil da endres eller bli stoppet.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med nedsatt funksjonsevne og som har omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Formålet er å gi den enkelte et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for funksjonsnedsettelsen. Tjenesten er lovpålagt, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, rett til brukerstyrt personlig assistent.

Brukerstyrt personlig assistanse

Hva inneholder tjenesten

Innen den timerammen som kommunens vedtak om personlig assistanse angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, samt hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis, jf. gjeldende lovverk.

Eksempler på hva en personlig assistent kan hjelpe med:

 • personlig stell
 • vask av klær og bolig
 • innkjøp
 • sosial aktivitet
 • avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne
Hvem kan få tjenesten?
 • Søker må være under 67 år, bo i kommunen og fylle kravene i Lov om helse- og omsorgstjenester.
 • Foreldre som har barn med store funksjonsnedsettelser med langvarig tjenestebehov og som er tildelt mer enn 25 timer bistand pr. uke kan også ha rett til å få organisert tjenesten som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Det skal være et stort hjelpebehov. Hjelpebehovet skal være beregnet til over 32 timer pr. uke med rettighetsfestet BPA. Dersom behovet er mellom 25- 32 timer pr. uke kan kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å organisere tjenester innenfor BPA
 • Søker må selv ønske hjelpen
Hva kan du forvente av oss?
 • Kommunen har et overordnet ansvar for assistenter, oppfølging av arbeidskontrakter, veiledning m.m.
 • Kommunen er overordnet faglig ansvarlig for tjenesten.
 • Kommunen er arbeidsgiver, og du får en kontaktperson å forholde deg til.
 • I samarbeid med deg søker vi etter og ansetter assistenter.
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov.
Hva forventer vi av deg?
 • Du ivaretar arbeidslederrollen og påtar deg ansvaret for innholdet i tjenesten (arbeidslederrollen er ulønnet).
 • Arbeidsleder for sine assistenter jf. Rundskriv I-20/2000.
 • Du leder og lærer opp assistentene dine.
 • Ansettelse av nær familie som assistent innvilges som hovedregel ikke, jf. Rundskriv I-9/2015.
 • Du setter opp arbeidsplaner for assistentene.
 • Du overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, HMS-forskrift og samarbeidsavtale mellom arbeidsleder og kommunen.
 • Du har vikarer tilgjengelig ved sykdom og ferieavvikling.
 • Egen innsikt, definere egne behov.
 • Ha evne og vilje til å planlegge sin hverdag.
Hva koster tjenesten?

Orientering om egenandel for praktisk bistand

Egenandel G*
kr 210 pr mnd inntil 2G
kr 143 pr time 2G – 3G
kr 222 pr time 3G – 4G
kr 315 pr time 4G – 5G
kr 374 pr time over 5G

*(G)= Grunnbeløpet i folketrygden pr 1. mai 2019 kr. 99.858,-

Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Tønsberg kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

 
Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

 

Tjenesten omfatter ikke....

Retten til å få organiserte tjenester som BPA omfatter ikke:

 • tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester
 • hjelp og bistand i skole og arbeid. NAV har ansvar for å tilby støtteordninger i forbindelse med arbeid og utdanning. 

https://www.nav.no/no/Bedrift/Hjelpemidler/Funksjonsassistanse.  

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å samordne ulike tjenester. Kommunen vil tilstrebe å finne løsninger som kan ivareta fleksibiliteten og helheten i det offentlige tjenestetilbudet.

Vurderer kommunen at det ikke er mulig å sikre forsvarlighet, vil bruker få tilbud om andre helse - og omsorgstjenester.

Fritt brukervalg

I Tønsberg kommune kan brukere som har fått innvilget vedtak om praktisk og personlig hjelp, organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), velge mellom ulike leverandører av tjenesten. Du kan velge at kommunen eller en privat leverandør skal levere tjenesten.  Dersom du ikke ønsker privat leverandør eller ikke tar et aktivt valg, blir tjenesten levert av Tønsberg kommune.

Oversikt over leverandører for BPA:

Leverandør BPA

Tønsberg kommune
 • For de under 18 år, ta kontakt med Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.Byseil - Klikk for stort bilde
  Telefon: 408 05 820.
   
 • For de over 18 år, ta kontakt med Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid.
  Telefon: 909 43 668 eller Tildelingskontoret: 33 34 87 30.
Tutela

Klikk for stort bildeTutela er en nyoppstartet og forholdsvis liten BPA-leverandør. Størrelsen på bedriften vår anser vi som en unik mulighet, både for deg som arbeidsleder og for oss som leverandør. Vi er en åpen organisasjon, der du som arbeidsleder og dine assistenter får delta i beslutninger som angår deg og din hverdag. Nærheten mellom Tutelas ledelse og våre brukere/assistenter gir deg rike muligheter til å påvirke både driften og utviklingen av organisasjonen.

Tobias H. Nøttestad 
Styreleder/Fagansvarlig 
Tutela AS
Mobil: 414 63 410

E-post: tobias@tutela.no

Nettside: www.tutela.no

Aberia

Klikk for stort bildeVerdighet for den enkelte.

Assistanse skal gi et aktivt og uavhengig liv, i og utenfor hjemmets fire vegger. Vi vet at individuell tilrettelegging utgjør stor forskjell – og dette er en av grunnpilarene i vår tilnærming og drift av BPA-ordninger.

Hanne Bugge Klem
BPA-rådgiver
Mobil: 469 51 275

E-post: hanne.bugge.klem@aberiahealthcare.com

Nettside: https://www.aberia.no/
 

Unicare

Klikk for stort bildeUnicare tilbyr BPA på dine premisser. Du bestemmer hvilke assistenter du vil ansette, hva arbeidsoppgavene skal være, og til hvilke tidspunkter du trenger assistanse. Vi har en personlig tilnærming, og tilbyr tett samarbeid for å trygge arbeidslederne i sin rolle.

Unicare er din støttespiller i hverdagen!

Er det noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi kommer gjerne på besøk for en uforpliktende samtale om tjenesten.

Mobil: 477 07 152

E-post: bpa@unicare.no

Nettside: https://unicare.no/tjenester/bpa/

Prima Assistanse

Klikk for stort bildeBPA fra Prima Assistanse gir deg fleksibilitet og frihet til å leve ditt liv
slik du selv ønsker. Vi legger til rette for en smidig BPA-ordning tilpasset dine
ønsker og behov. Vi har lokalt kontor i Tønsberg med tilgjengelige
medarbeidere som er der for deg.

Monica J. Lundeberg
Ansvarlig daglig leder/ kontaktperson

Telefon: 404 65 688 / 33 45 93 33

E-post: monica@primaassistanse.no

Nettside: https://www.prima-assistanse.no/bpa-ordningen/

Slik søker du

Hvis den du gir omsorg til er under 18 år, kan du sende en skriftlig søknad ved å fylle ut skjemaet under. Skjemaet sendes til:

TFF
Postboks 2410
3104 Tønsberg.

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket innen fire uker fra du mottar vedtaket.

I klagen må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret på. 

Din saksbehandler i TFF kan gi veiledning dersom du ønsker det.

Du må sende klagen til TFF, som som  vurderer klagen først. Hvis vi ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.  

Ønsker du å klage på måten tjenesten blir utført på henvender du deg til leder for enheten som du mottar tjenestene fra.

Det er pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontaktinfo

Tjenesteleder
Helle Cathrine Staveland

E-post
helle.cathrine.staveland@tonsberg.kommune.no

Saksbehandlerteam:

Telefon: 33 34 80 00

Besøksadresse
Rådhuset
Halfdan Wilhelmsens Allè 1c