Publisert 14.12.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 3-7 varsles herved at det er igangsatt detaljregulering for fv. 529 Syrbekkveien.

 

Publisert 12.12.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-1, 12-8, 12-9 og 12-14 varsles herved at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for eiendommene gbnr. 122/2, 87/3 og 87/4 i Re kommune.

Publisert 10.12.2018

Høringsfrist 28. februar 2019.

Publisert 10.12.2018

Høringsfrist 28. februar 2019.

Publisert 06.12.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i sak 124/18, 07.11.2018, vedtatt detaljregulering av Valløveien 51,  PlanID 0704 20150121.

Publisert 30.11.2018

Kommunens forslag til utbyggingsavtale på Linnom, etter reguleringsplan vedtatt av Bystyret 12. september 2017, Plan ID  0704 20150114

Publisert 30.11.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i sak 125/18, 07.11.2018, vedtatt detaljregulering av Øvre Langgate 46.

Publisert 30.11.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 17.10.2018, sak 111/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

 

Publisert 30.11.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 17.10.2018, sak 110/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan. 

Publisert 14.11.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-1, 12-8, 12-9 og 12-14 og forskrift om konsekvensutredning, varsles herved at det er igangsatt arbeid med detaljregulering samt oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for byggeområde fremtidig boligbebyggelse C01- Velleskogen, gbnr. 85/17 m.fl. Samtidig legges også forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Publisert 23.10.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 a gir Re kommune tillatelse til å felle ei sommereik på Krakken i Fon.

Publisert 30.08.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.2018, BY- sak 076/18, vedtatt kommundelplan for klima-og energi 2018 – 2028, planID 070490017.

Publisert 12.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.18, BY-sak: 072/18 vedtatt kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - planID 0704 90018 med tilhørende bestemmelser.

Publisert 04.06.2018

Tønsberg bystyre har den 23.5.2018 i sak 68/18 opphevet forskriften som begrenser bruken av vannscootere. 

Publisert 30.04.2018

Vi ønsker tilbakemelding på forslag til forskrift om forvaltning- og forslag til felles forvaltningsplan for bever, i kommunene Tønsberg og Re. Siste frist for innspill er 23. mai.

Publisert 30.04.2018

Bystyret har i møtet 14.03.2018, sak 030/18 - 18/12873, vedtatt nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter eierseksjonsloven.

Publisert 27.04.2018

Tønsberg bystyre har vedtatt et forslag til nye politivedtekter. I henhold til Forvaltningsloven legges forslaget ut til høring. Etter høringen skal bystyret gjøre endelig vedtak før politivedtektene sendes til godkjenning i Politidirektoratet.