Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD)

Det er etablerert 13 øyeblikkelig hjelp døgnplasser hvorav 2 er forbeholdt rus- og psykiatri der fastleger, legevaktsleger og akuttsenteret kan legge inn pasienter etter avtale med ØHD lege.

Hva er Øyeblikkelig hjelp døgnplasser?

Kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp ble utvidet 1. januar 2016 til også å omfatte kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Plikten følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.

“Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”

Fra 1. januar 2017 gjelder plikten også for pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.

Aktuelle pasientkategorier

ØHD er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie som kan behandles med allmennmedisinsk kompetanse. Den aktuelle kandidaten er over 18 år og sirkulatorisk og respiratorisk stabil, men som ikke kan behandles hjemme.

Kjent eller mistenkt kognitiv svikt, akutt delir og/eller akutt forverring er ikke aktuell kandidat for ØHD.

Generelle kriterier for innleggelse:

 • Over 18 år
 • Pasienten er ikke frisk nok til å behandles hjemme
 • Behandlingen kan gjennomføres med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler
 • Tilstanden tilsier liten risiko for akutt forverring
 • Diagnose er avklart, og behandlingen avgjort og forordnet
 • Uavklarte tilstander, men der faren for akutt forverring vurderes som liten
 • Forventet behov for observasjon, oppfølging og behandling inntil 3 døgn 

Eksempler på tilstander/diagnoser:

 • Infeksjoner (pneumoni, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon, gastroenteritt)
 • KOLS med forverring som ikke krever mekanisk ventilasjonsstøtte eller hyppige blodgasskontroller
 • Dehydrering ved interkurrent sykdom
 • Smerteproblematikk (kjent årsak, fall med stabile frakturer)
 • Behandling av høy INR uten tegn til pågående blødning
 • Obstipasjon

Kontaktinfo

Avdelingsleder:

Telefon 33 29 23 64

Ansvarlig sykepleier:
(for pårørende)

Telefon 482 14 961

Ved innleggelse:

Mandag - fredag kl 08.00 16.00

Telefon: 480 53 138

Mandag - fredag kl 16.00 - 23.00 og helg og høytid 08.00 - 23.00

Telefon: 481 84 261