Hjemmeboende

Hva tilbyr vi?

Oppfølging i hjemmet gis der det er hensiktsmessig på grunn av sykdomstilstand eller funksjonsnivå, og dermed gjør det vanskelig å komme seg ut til annet tilbud.  

Slik søker du

Du må fylle ut  henvendelsesskjema til fysioterapitjenesten.

Hva koster det?

Det innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Tønsberg kommune fra 1. juni 2018. Unntak er barn innil 16 år, personer med godkjent yrkesskade og til beboere i sykehjem eller andre boformer med heldøgns helse og omsorgstjenester.

Størrelsen på egenandelen avhenger av behandling og varighet. Takstene følger takstplakaten som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. Det betyr at det er samme egenandel hos kommunale og private avtale fysioterapeuter. Fakturering skjer etterskuddsvis.

Behandling hos fysioterapeut hører innunder ordningen med frikort for egenandelstak 2. Denne ordningen er automatisert og  frikort sendes i posten etter at egenandelstaket er nådd.  

For mer informasjon se www.helfo.no og www.helsenorge.no.

HelseNorge har informasjonsnummer  800 43573

Ved poliklinisk behandling eller gruppe betaler du egenandel på pasientreiser inntil egneandelsgrensen for frikort er oppnådd.

Ved spørsmål ta kontakt med koordinator for fysioterapitjenesten på telefon 33 35 50 07

Kontakt oss

Fysioterapitjenesten tlf. 99 21 40 51


Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg
E-post : postmottak@tonsberg.kommune.no