Om oss

Hva tilbyr vi?

Fysioterapi i hjemmet, poliklinisk og ved kommunale institusjoner. 
Helsefremmende og forebyggende tiltak.  

Hvem kan få tilbudet?

Voksne over 18 år med sammensatte problemer etter sykdom eller skade kan henvende seg til fysioterapitjenesten. 

Dette forventer vi av deg: At du er motivert og deltar. At du også har evne og vilje til å følge opp tiltakene.

Slik søker du

Hva skjer videre med din søknad?

Henvendelsen prioriteres etter tjenestens prioriteringsnøkkel. Innen to uker etter henvendelsen er mottatt blir du kontaktet av tjenesten og informasjon om videre oppfølging og tilbud blir gitt. 

Hva koster det?

Det innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Tønsberg kommune fra 1. juni 2018. Unntak er barn innil 16 år, personer med godkjent yrkesskade og til beboere i sykehjem eller andre boformer med heldøgns helse og omsorgstjenester.

Størrelsen på egenandelen avhenger av behandling og varighet. Takstene følger takstplakaten som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. Det betyr at det er samme egenandel hos kommunale og private avtale fysioterapeuter. Fakturering skjer etterskuddsvis.

Behandling hos fysioterapeut hører innunder ordningen med frikort for egenandelstak 2. Denne ordningen er automatisert og  frikort sendes i posten etter at egenandelstaket er nådd.  

For mer informasjon se www.helfo.no og www.helsenorge.no.

HelseNorge har informasjonsnummer  800 43573

Ved poliklinisk behandling eller gruppe betaler du egenandel på pasientreiser inntil egneandelsgrensen for frikort er oppnådd.

Ved spørsmål ta kontakt med koordinator for fysioterapitjenesten på telefon 33 35 50 07

Kontakt oss

Fysioterapitjenesten tlf. 99 21 40 51
Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg