Hva er vedtaksbaserte tjenester?

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år.

Det gis informasjon, råd og veiledning i forbindelse med søknad og behov for helse- og omsorgstjenester.

Virksomhet Tildeling helse- og osmorgstjenester kartlegger og fatter vedtak om følgende tjenester:

Tjenester i hjemmet:

 • Praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)
 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Omsorgslønn
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Trygghetsalarm
 • TT - kort

Opphold i sykehjem/ institusjon:

 • Korttidsopphold
 • Avlastningsopphold
 • Langtidsopphold
 • Rehabiliteringsopphold

Kommunale botilbud:

 • Omsorgsboliger for eldre

Kommunale boliger med heldøgnsbemanning:

 • Tjenester i kommunale boliger med døgnbemanning
 • Omsorgsbolig for demente
 • Omsorgsbolig for mennesker med ulike funkjsonshemminger

Individuell Plan (IP):

 • Søknad for personer over 18 år