Om sykehjemmene

Vår visjon : "Det er godt å være gammel på sykehjem i Tønsberg"

Sykehjemmene tilbyr korttids-, avlastnings- og langtidsopphold, dagopphold for rehabilitering og for personer med demens og omsorgsbolig med bemanning. Pasienter skal gis en trygg livssituasjon og et verdig liv.

Virksomhet sykehjemmene i Tønsberg

Tønsberg kommune har tre institusjoner med heldøgns pleie- og omsorgstjenester:

Kommunen har også fast avtale om sykehjemsplasser ved Attendo Maribu / Marie Treschow og Re helsehus.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som bor, eller oppholder seg i kommunen, og som etter Lov om helse – og omsorgstjenester § 3-1 er berettiget, kan etter søknad tildeles plass i sykehjem.

Kortidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset opphold til deg som: 

 • trenger opptrening etter sykdom/skade eller sykehusinnleggelser
 • trenger rehabiliteringsopphold og er motiverte og i stand til aktivt å medvirke til egen målrettet rehabilitering
 • trenger kartlegging og utredning av funksjons- og omsorgsbehov
 • avlastning til omsorgsgivere med særlig tyngende omsorgsoppgaver i eget hjem
 • regelmessige korttidsopphold
 • er alvorlig syke eller døende

Langtidsopphold

Langtidsopphold er til deg som: 

 • har et større omsorgsbehov enn hva som kan ivaretas i hjemmet
 • alvorlig syke og pleietrengende med behov for medisinsk behandling og døgnkontinuerlig tilsyn
 • har demenssykdom og har atferd som gjør det vanskelig å bo i eget hjem

Søknad

Fyll ut søknadskjema  

 

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år. 

Etter å ha mottatt din søknad, vil ditt behov bli kartlagt, vurdert og du vil få tilsendt vedtak om  innvilgelse eller avslag.

Veiledning

Vi gir gjerne informasjon, råd og veiledning i forbindelse med søknad. Ta kontakt på telefon 33 34 87 30. 

Hva kan du forvente av oss?

 • Du skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet, og en individuelt tilpasset tjeneste
 • Du får ivaretatt  dine grunnleggende behov for pleie, omsorg og aktivitet
 • Du får en pasientansvarlig sykepleier og primærkontakt
 • Vi tilrettelegger for brukermedvirkning og samarbeider med deg og dine pårørende om utforming av tjenesten og plan for innholdet
 • Vi tilrettelegger for et skjermet privatliv og en verdig livsavslutning

Hva forventer vi av deg?

 • At du og dine pårørende samarbeider med oss om utførelsen av tjenesten og gir nødvendig informasjon.
 • At du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med slik at vi kan forbedre våre tjenester.

Priser

Satsene for korttidsopphold fastsettes etter veiledende bestemmelser av bystyret i Tønsberg kommune. Avlastning er gratis. Kostnad for langtidsopphold fastsettes etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349

Egenandel sykehjem og dagopphold pr. 01.01.2019
Egenandel Dag-/ Natt-/ Korttids-/ Langtidsopphold
kr. 165,- per døgn Maks egenandel korttidsopphold (inntil 60 døgn)
kr. 85,- per dag/ natt Maksimal egenandel dag- eller nattopphold
kr. 8 400,- fribeløp per år Langtidsopphold
75 % av inntekt inntil 1G* Langtidsopphold betaling pr. år fratrukket fribeløp
85 % av inntekt over 1G* Langtidsopphold, rett til å beholde minst 25 % av 1G* + fribeløp til eget bruk
kr. 40 400,- fribeløp per år Langtidsopphold der beboer uten selv å ønske det legges på dobbeltrom
kr. 96 883,- *G = Grunnbeløp i folketrygden pr. 01.05.2018

Lovverk/hjemmel og vedtak

Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene, lov om pasient- og brukerrettigheter og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

Kart

Kontaktinfo

Tildeling Helse og omsorg

Telefon:
33348730

E-post: 
postmottak@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse:
Grenaderveien 11 - 3. etg.
Eik

Post:
Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg