Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med nedsatt funksjonsevne og som har omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Formålet er å gi den enkelte et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for funksjonsnedsettelsen. Tjenesten er lovpålagt, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, rett til brukerstyrt personlig assistent.

Brukerstyrt personlig assistanse

Hva inneholder tjenesten

Innen den timerammen som kommunens vedtak om personlig assistanse angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, samt hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis, jf. gjeldende lovverk.

Eksempler på hva en personlig assistent kan hjelpe med:

 • personlig stell
 • vask av klær og bolig
 • innkjøp
 • sosial aktivitet
 • avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne
Hvem kan få tjenesten?
 • Søker må være under 67 år, bo i kommunen og fylle kravene i Lov om helse- og omsorgstjenester.
 • Foreldre som har barn med store funksjonsnedsettelser med langvarig tjenestebehov og som er tildelt mer enn 25 timer bistand pr. uke kan også ha rett til å få organisert tjenesten som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Det skal være et stort hjelpebehov. Hjelpebehovet skal være beregnet til over 32 timer pr. uke med rettighetsfestet BPA. Dersom behovet er mellom 25- 32 timer pr. uke kan kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å organisere tjenester innenfor BPA
 • Søker må selv ønske hjelpen
Hva kan du forvente av oss?
 • Kommunen har et overordnet ansvar for assistenter, oppfølging av arbeidskontrakter, veiledning m.m.
 • Kommunen er overordnet faglig ansvarlig for tjenesten.
 • Kommunen er arbeidsgiver, og du får en kontaktperson å forholde deg til.
 • I samarbeid med deg søker vi etter og ansetter assistenter.
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov.
Hva forventer vi av deg?
 • Du ivaretar arbeidslederrollen og påtar deg ansvaret for innholdet i tjenesten (arbeidslederrollen er ulønnet).
 • Arbeidsleder for sine assistenter jf. Rundskriv I-20/2000.
 • Du leder og lærer opp assistentene dine.
 • Ansettelse av nær familie som assistent innvilges som hovedregel ikke, jf. Rundskriv I-9/2015.
 • Du setter opp arbeidsplaner for assistentene.
 • Du overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, HMS-forskrift og samarbeidsavtale mellom arbeidsleder og kommunen.
 • Du har vikarer tilgjengelig ved sykdom og ferieavvikling.
 • Egen innsikt, definere egne behov.
 • Ha evne og vilje til å planlegge sin hverdag.
Hva koster tjenesten?

Orientering om egenandel for praktisk bistand

Egenandel G*
kr 210 pr mnd inntil 2G
kr 143 pr time 2G – 3G
kr 222 pr time 3G – 4G
kr 315 pr time 4G – 5G
kr 374 pr time over 5G

*(G)= Grunnbeløpet i folketrygden pr 1. mai 2019 kr. 99.858,-

Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Tønsberg kommune. Alle søknader behandles av tjenestekontoret.

 
Klageadgang

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen.

 

Tjenesten omfatter ikke....

Retten til å få organiserte tjenester som BPA omfatter ikke:

 • tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester
 • hjelp og bistand i skole og arbeid. NAV har ansvar for å tilby støtteordninger i forbindelse med arbeid og utdanning. 

https://www.nav.no/no/Bedrift/Hjelpemidler/Funksjonsassistanse.  

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å samordne ulike tjenester. Kommunen vil tilstrebe å finne løsninger som kan ivareta fleksibiliteten og helheten i det offentlige tjenestetilbudet.

Vurderer kommunen at det ikke er mulig å sikre forsvarlighet, vil bruker få tilbud om andre helse - og omsorgstjenester.

Fritt brukervalg

I Tønsberg kommune kan brukere som har fått innvilget vedtak om praktisk og personlig hjelp, organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), velge mellom ulike leverandører av tjenesten. Du kan velge at kommunen eller en privat leverandør skal levere tjenesten.  Dersom du ikke ønsker privat leverandør eller ikke tar et aktivt valg, blir tjenesten levert av Tønsberg kommune.

Oversikt over leverandører for BPA:

Leverandør BPA

Tønsberg kommune
 • For de under 18 år, ta kontakt med Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.Byseil - Klikk for stort bilde
  Telefon: 408 05 820.
   
 • For de over 18 år, ta kontakt med Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid.
  Telefon: 909 43 668 eller Tildelingskontoret: 33 34 87 30.
Tutela

Klikk for stort bildeTutela er en nyoppstartet og forholdsvis liten BPA-leverandør. Størrelsen på bedriften vår anser vi som en unik mulighet, både for deg som arbeidsleder og for oss som leverandør. Vi er en åpen organisasjon, der du som arbeidsleder og dine assistenter får delta i beslutninger som angår deg og din hverdag. Nærheten mellom Tutelas ledelse og våre brukere/assistenter gir deg rike muligheter til å påvirke både driften og utviklingen av organisasjonen.

Tobias H. Nøttestad 
Styreleder/Fagansvarlig 
Tutela AS
Mobil: 414 63 410

E-post: tobias@tutela.no

Nettside: www.tutela.no

Aberia

Klikk for stort bildeVerdighet for den enkelte.

Assistanse skal gi et aktivt og uavhengig liv, i og utenfor hjemmets fire vegger. Vi vet at individuell tilrettelegging utgjør stor forskjell – og dette er en av grunnpilarene i vår tilnærming og drift av BPA-ordninger.

Hanne Bugge Klem
BPA-rådgiver
Mobil: 469 51 275

E-post: hanne.bugge.klem@aberiahealthcare.com

Nettside: https://www.aberia.no/
 

Unicare

Klikk for stort bildeUnicare tilbyr BPA på dine premisser. Du bestemmer hvilke assistenter du vil ansette, hva arbeidsoppgavene skal være, og til hvilke tidspunkter du trenger assistanse. Vi har en personlig tilnærming, og tilbyr tett samarbeid for å trygge arbeidslederne i sin rolle.

Unicare er din støttespiller i hverdagen!

Er det noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi kommer gjerne på besøk for en uforpliktende samtale om tjenesten.

Mobil: 477 07 152

E-post: bpa@unicare.no

Nettside: https://unicare.no/tjenester/bpa/

Prima Assistanse

Klikk for stort bildeBPA fra Prima Assistanse gir deg fleksibilitet og frihet til å leve ditt liv
slik du selv ønsker. Vi legger til rette for en smidig BPA-ordning tilpasset dine
ønsker og behov. Vi har lokalt kontor i Tønsberg med tilgjengelige
medarbeidere som er der for deg.

Monica J. Lundeberg
Ansvarlig daglig leder/ kontaktperson

Telefon: 404 65 688 / 33 45 93 33

E-post: monica@primaassistanse.no

Nettside: https://www.prima-assistanse.no/bpa-ordningen/

Kart

Kontaktinfo

Virksomhet tildeling av helse- og omsorgstjenester
Telefon:
33 34 87 30

Virksomhet Barn og unge
Telefon:
33 34 83 30

Epost: 
postmottak@tonsberg.kommune.no

Postadresser:
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Virksomhet tildeling av helse og omsorgstjenester 
Tønsberg kommune 
Postboks 2410 
3104 Tønsberg 

Besøksadresse:
Grenaderveien 11, Eik
v/Tønsberg Voksenopplæring (gamle Eik lærerhøgskole)

Åpningstid:
mandag - fredag kl. 10.00 – 14.00