Individuell plan - IP

Hva tilbyr vi?

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til individuell plan

Om individuell plan
Planen skal bidra til at tjenestemottaker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov skal avklares. 
Koordinering av tjenestemottakers tiltak skal vurderes.

Planen skal være et verktøy og en metode for samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir  utarbeidet en individuell plan og at koordinator/kontaktperson (PDF, 170 kB) blir oppnevnt.

Hvem kan få tilbudet?

Alle som har behov for langvarige og koordinerte etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.  
Individuell plan er "tjenestemottakerens plan". Det innebærer at det er tjenestemottakerens mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv i hverdagen og fremtiden.

Initiativet for å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren/pasienten selv eller pårørende.  Den delen av kommunens helse- og omsorgstjeneste eller helseforetaket som brukeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med planen igangsettes

Slik søker du

Hva skjer videre med din søknad?

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år.
Du har rett til tjenester i henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven, og kommunen har plikt til å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. 
Etter å ha mottatt din søknad, vil ditt behov bli kartlagt, vurdert og du vil få tilsendt vedtak om  innvilgelse eller avslag . Du har klagerett. Vi gir informasjon, råd og veiledning i forbindelse med søknad om helse- og omsorgstjenester.
Kommunen har noen tjenester/tilbud  som ikke er rettighetsfestet, men som du må søke om, f.eks. trygghetsalarm og omsorgsbolig.
Kommunen har i tillegg ulike tilbud hvor du selv  kan melde din interesse uten å sende søknad.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Kontaktinformasjon
Telefon: 33 34 87 30

Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse
Grenaderveien 11, Eik
v/Tønsberg Voksenopplæring (gml. Eik lærerhøgskole)

Åpningstid
Mandag-fredag kl. 10-14