Integreringstilskudd

Tønsberg kommune forvalter ordningen Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Gjennom denne ordningen kan lokale innvandrerorganisasjoner søke om driftsstøtte, og lokale frivillige organisasjoner søke om støtte til aktiviteter.

Formål:

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Tiltakene skal bidra til å skape møteplasser og aktiviteter i Tønsberg kommune på tvers av ulike grupper i befolkningen.

Delmål for ordningen

Ordningen er delt inn i følgende delmål:

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Kriterier for aktivitetstilskudd:

  • Aktivitetene må foregå i Tønsberg kommune
  • Det er kun frivillige lag- og foreninger som kan søke
  • Organisasjonen må ha organisasjonsnummer
  • Aktiviteten kan ikke være internt kurs eller medlemsfest
  • Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.
  • Organisasjonen må fremlegge regnskap og vedtekter

Kriterier for driftstilskudd:

  • Gjelder kun for innvandrerorganisasjoner registrert i Tønsberg kommune
  • Må ha eksistert i minimum 2 år, ha minst 20 medlemmer
  • Medlemmene må ha betalt kontingent og være bosatt i Tønsberg kommune
  • Organisasjonen må fremlegge medlemslister, vedtekter og regnskap

Les mer om tilskuddsordningen og om tildelingskriterier (PDF, 419 kB) her (Lenke til retningslinjene)

Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 15. oktober 2019. Det søkes gjennom Tønsberg kommunes elektroniske søknadsskjema. (lenke til elektronisk søknadsskjema)

Les mer om ordningen på IMDi sine nettsider https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering/