Søke tilskudd til lag og foreninger

Tønsberg kommune gir tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, lokale innvandrerorganisasjoner og frivillige organisasjoner som driver integreringsfremmende arbeid. Tilskudd gir vi på bakgrunn av innkomne søknader. De økonomiske tilskuddene er i stor grad basert på aktivitet som finner sted i Tønsberg.

Søknadsskjemaer og søknadsfrister

Klikk for stort bildeHva kan det søkes tilskudd til, med hvilke frister?

 • Aktivitetsstøtte og driftsstøtte: 15. oktober
 • Arrangementer: hovedfordeling med frist 15.oktober, men også løpende søknader
 • Delvis refusjon av strømutgifter i foreningseide hus/anlegg: 15.oktober
 • Tilskudd til ENØK tiltak. Delvis dekning kostnad ved anskaffelse av varmepumpe og utskifting av varmekilder basert på fossilt brensel i foreningseide hus/anlegg: 15.oktober
 • Etableringstilskudd for nye organisasjoner: hele året

Hvem kan få tilskudd?

Tilskudd kan gis til lag, organisasjoner og andre grupperinger som er åpne for alle, og har sin virksomhet i Tønsberg. Utenbys organisasjoner og grupperinger kan også få tilskudd dersom virksomheten vurderes som betydningsfull for kulturlivet og idretten i Tønsberg. Hovedforening eller hovedorganisasjon søker for sine undergrupper. 

Tilskudd til lag og organisasjoner baseres på antall medlemmer under 19 år i foreningen. Egne retningslinjer inngår for tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner, og tilskudd til integreringsfremmende arbeid for frivillige organisasjoner.

Siste årsmelding med medlemstall og godkjent regnskap skal legges ved søknaden om driftsstøtte

Medlemstallet som oppgis skal være betalende medlemmer. Medlemmer som oppgis må betaler minimum kr 100,- pr år i medlemskontingent.

Følgende foreninger får ikke tilskudd:

 • Politiske partier , politiske ungdomsforeninger, hobbyforeninger for voksne, trossamfunn, og foreninger som får tilskudd over kirkebudsjettet
 • Foreninger som har som hovedformål å samle inn penger
 • Kommersielle organisasjoner, yrkesorganisasjoner, bedriftsidrettslag, bedriftsforeninger og lignende

Arrangementer

 • Lag og organisasjoner kan søke støtte til egne arrangementer
 • Budsjett skal vedlegges søknaden
 • Søknad skal sendes i forkant av arrangementet, ellers vil den ikke bli behandlet
 • For idretts- og friluftsliv er det kun arrangement av nasjonal karakter som prioriteres

Unntak

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse kan i spesielle tilfeller og etter særskilt vurdering, gjøre unntak for ovennevnte retningslinjer.

Mål

Tilskuddsordningene har som formål å:

 • Stimulere til et bredt kultur-, idretts- og friluftslivstilbud i kommunen
 • Sikre at forholdene legges til rette for at frivillige organisasjoner o.a. kan drive sin virksomhet
 • Motivere til mangfold og økt rekruttering av barn og unge