Bufdir utlyser storbymidler

Målet med tilskuddsordningen Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2018 er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom gjennom etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

bufdir - Klikk for stort bilde Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Tønsberg kommune kan søke om midler. Målgruppe er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 

Søknadsskjema og -frist
Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsfristen er 1. februar 2018. Regelverk, veileder og årsplan finnes på tilskuddsordningens nettside: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Barne__og_ungdomstiltak_i_storre_bysamfunn__apne_moteplasser/

Kontaktperson i Tønsberg kommune: Sandra Hjertås, mobil 409 17 460, skh@tonsberg.kommune.no