Publisert 06.09.2019

I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid for Bentsrud syd. Planområdet er på ca. 360 daa, ligger i Holmestrand og Re kommuner, og omfatter eiendommene med gnr/bnr 11/1, 10/6, 10/59, 10/21, 10/22, 10/23, 11/2, 11/4, 11/6, 11/11, 11/14, 11/20, 131/1 og deler av 12/1, 12/2 og 12/4 i Holmestrand, og 1/2 og deler av 2/4 i Re.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsregelverket, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om husholdningsavfall, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslaget til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til graveforskrift, Tønsberg kommune.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tønsberg kommune. Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret i nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Tønsberg kommune. Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret i nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.

 

Publisert 02.09.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende, Tønsberg kommune.

 

Publisert 29.08.2019

Opprinnelig varslingsområde i dokument datert 11.12.2018 skal utvides. Tilleggsutvidelsen vil inkludere et areal på ca. 40 daa i nord og ca. 60 daa i sør.

Publisert 01.08.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har Hovedutvalget for drift, eiendom og næring i møte den 02.04.19, DEN-sak nr. 025/19, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Bispeveien 1526/ Svinevoll nord, planID 0716 20170040 til offentlig ettersyn.

Publisert 10.07.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge- og arealsaker i møte 07.06.19, UBA-sak nr.: 118/19, vedtatt å legge ut nevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn

Publisert 05.07.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 19.06.2019, sak 065/19 vedtatt detaljregulering for del av GS-vei langs Fv. 35 Ås-Linnestad i Tønsberg kommune. PlanID 0704 20160148.

Publisert 03.07.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent for høring forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem – kriterier og venteliste, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark.

Publisert 28.06.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent utkast til ny forskrift. Forskriften er ny etter krav i den nye kommuneloven (2018), og den skal endelig vedtas av kommunestyret for nye Tønsberg kommune.

Publisert 21.06.2019

Kommuneplanens samfunnsdel (planID 0704 99009S) og arealdel (planID 0704 99009) ble vedtatt i bystyret 22.05.2019, jfr. BY-sak: 047/19. Planene kan ikke påklages.