Publisert 11.01.2019

 Bystyret i Tønsberg kommune vedtok i møte 05.12.18, sak BY-146/18, å legge Veiledende plan for offentlige rom på Sem (VPOR Sem) ut til offentlig ettersyn.

Publisert 08.01.2019

Bane NOR kunngjør i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-5, og 11-12 oppstart av arbeid med kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring jf. pbl. §§ 4-1 og 11-13.

Publisert 18.12.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8, 12-9 og 12-14 og Forskrift om konsekvensutredning varsles herved at det er igangsatt endring av detaljregulering for biogassanlegg på Rygg, gbnr. 34/18 mfl.

 

Publisert 16.12.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-1, 12-8, 12-9 og 12-14 varsles herved at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for del av gbnr. 94/27 m.fl.

 

Publisert 10.12.2018

Høringsfrist 28. februar 2019.

Publisert 10.12.2018

Høringsfrist 28. februar 2019.

Publisert 06.12.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i sak 124/18, 07.11.2018, vedtatt detaljregulering av Valløveien 51,  PlanID 0704 20150121.

Publisert 30.11.2018

Kommunens forslag til utbyggingsavtale på Linnom, etter reguleringsplan vedtatt av Bystyret 12. september 2017, Plan ID  0704 20150114

Publisert 23.10.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 a gir Re kommune tillatelse til å felle ei sommereik på Krakken i Fon.

Publisert 30.08.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.2018, BY- sak 076/18, vedtatt kommundelplan for klima-og energi 2018 – 2028, planID 070490017.

Publisert 12.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.18, BY-sak: 072/18 vedtatt kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - planID 0704 90018 med tilhørende bestemmelser.

Publisert 04.06.2018

Tønsberg bystyre har den 23.5.2018 i sak 68/18 opphevet forskriften som begrenser bruken av vannscootere. 

Publisert 30.04.2018

Vi ønsker tilbakemelding på forslag til forskrift om forvaltning- og forslag til felles forvaltningsplan for bever, i kommunene Tønsberg og Re. Siste frist for innspill er 23. mai.

Publisert 30.04.2018

Bystyret har i møtet 14.03.2018, sak 030/18 - 18/12873, vedtatt nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter eierseksjonsloven.

Publisert 27.04.2018

Tønsberg bystyre har vedtatt et forslag til nye politivedtekter. I henhold til Forvaltningsloven legges forslaget ut til høring. Etter høringen skal bystyret gjøre endelig vedtak før politivedtektene sendes til godkjenning i Politidirektoratet.