Publisert 18.04.2018

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) i Re kommune har i møte 10.04.18, DENsak nr. 025/18 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Skjeggestadåsen felt B16 nord, planID 0716 201530, til offentlig ettersyn med tilhørende bestemmelser.

Publisert 18.04.2018

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 13.04.2018, UBA-sak nr. 065/18 vedtatt å legge detaljregulering for Jarlsø byggetrinn 5 med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn.

 

Publisert 12.04.2018

Kommunestyret i Re vedtok i møte 12.12.2017 sak nr. 094/17 detaljregulering for Gretteåsen syd 2, PlanID 0716 20150029. Vedtaket lød:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan datert 08.02.2017 for Gretteåsen syd 2 - PlanID 20150029 med flg. endringer i hhv. plankart og bestemmelser: Plankart: Frisikt mot Kåpeveien endres i tråd med anbefalinger fra Statens vegvesen.

2. Planen opphever delvis reguleringsplanene: - Gretteåsen (27.11.85) plan ID 0716 R60_0002 - Gretteåsen (28.08.00) plan ID 0716 R60_0008 - Reguleringsplanen for g/s - vei Gretteåsen – Solerød (14.09.13) plan ID 0716 R60_0010

Publisert 12.04.2018

Kommunestyret i Re vedtok i møte 12.12.2017 sak nr. 095/17 detaljregulering for Lefsrødåsen, PlanID 0716 20160034. Vedtaket lød: KST- 095/17 Vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan for Lefsrødåsen, PlanID 0716 20160034, plankart datert 04.07.2017, reguleringsbestemmelser datert 06.11.2017.

2. Planforslaget medfører oppheving av planID 0716 R10-0015 Bøåsen, felt B3, vedtatt i 2006. Samt del av Revetal III PlanID 0716 R10-0003.

Publisert 06.04.2018

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 og etter Forskrift om konsekvensutredning §10 varsles herved igangsetting av arbeid med offentlig detaljregulering av fjellhaller under Haugar som på bakkenivå i hovedsak ligger på gbnr. 1002/3, 4 og 44.

Publisert 27.03.2018

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 02.03.2018 i UBA-sak nr. 032/18 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte detaljregulering med bestemmelser.

Publisert 27.03.2018

I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 har bystyret i møte 14.03.2018, sak 029/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Publisert 27.03.2018

I medhold av plan- og bygningsloven §12-12 har bystyret i møte 14.03.2018, sak 029/18, vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Publisert 16.03.2018

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 02.03.18, UBA-sak nr.: 031/18 vedtatt å legge ut ovennevnte endring av reguleringsplan til offentlig ettersyn med tilhørende bestemmelser.

 

 

Publisert 02.02.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 og Forskrift om konsekvensutredninger varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering av massedeponi på gbnr 150/1, beliggende syd for Gretteåsen.