Publisert 12.10.2018

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legger Statens vegvesen Region sør forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 509 Narverødveien, på strekningen Solvindveien – Lunas vei (ca. 350 meter), ut på offentlig ettersyn.

Publisert 28.09.2018

Bystyret i Tønsberg kommune har vedtatt (BY- sak 095/18) å legge de nye forslagene til kommuneplan og byplan ut på høring.

Publisert 05.10.2018

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte arealplan.

Publisert 13.09.2018

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte arealplan. 

Publisert 14.09.2018

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 31.08.2018, UBA-sak nr.: 171/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. 

Publisert 13.09.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge- og arealsaker i møte 31.08.18, UBA-sak 168/18, vedtatt å legge ut detaljreguleringsplan av Firingen med tilhørende bestemmelser til offentlig ettersyn.

Publisert 30.08.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.2018, BY- sak 076/18, vedtatt kommundelplan for klima-og energi 2018 – 2028, planID 070490017.

Publisert 12.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.18, BY-sak: 072/18 vedtatt kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - planID 0704 90018 med tilhørende bestemmelser.

Publisert 04.06.2018

Tønsberg bystyre har den 23.5.2018 i sak 68/18 opphevet forskriften som begrenser bruken av vannscootere. 

Publisert 30.04.2018

Vi ønsker tilbakemelding på forslag til forskrift om forvaltning- og forslag til felles forvaltningsplan for bever, i kommunene Tønsberg og Re. Siste frist for innspill er 23. mai.

Publisert 30.04.2018

Bystyret har i møtet 14.03.2018, sak 030/18 - 18/12873, vedtatt nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter eierseksjonsloven.

Publisert 27.04.2018

Tønsberg bystyre har vedtatt et forslag til nye politivedtekter. I henhold til Forvaltningsloven legges forslaget ut til høring. Etter høringen skal bystyret gjøre endelig vedtak før politivedtektene sendes til godkjenning i Politidirektoratet.