Ekstra varsling - revisjon av kommuneplanens arealdel (Plan ID 0704 99008)

Tønsberg kommune varsler tilleggsutredning til arbeidet med revisjon av arealdelen som følge av bystyrevedtak 145/17. Det skal utredes og tas stilling til om man skal etablere et senter for datalagring i Tønsberg. Aktuelle områder som skal konsekvensutredes er Tveiten og Ødegården.

Gulliåsen (D22) ble omdisponert fra LNF (landbruks-, natur og fritidsformål) til næringsformål i forrige kommuneplanrevisjon, og man vil vurdere mulige utvidelser for å få til en etablering her. Tveiten er et LNF-område nord for Barkåker, og øst for Tveiten trafo. 

Mulige plasseringer av sentral for datalagring i Tønsberg - Klikk for stort bildeMulige plasseringer av sentral for datalagring i Tønsberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystyrevedtak fra 06.12.17 (145/17) som skal iverksettes:

  1. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten eller på et utvidet næringsområde Ødegården/Gulliåsen (D22) tas inn som  et  utredningstema  i planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
  2. Utredningen skal ta utgangspunkt i at området  Ødegården/Gulliåsen  har prioritet 1 på grunn av at utbygging av området Tveiten har store negative konsekvenser for Barkåker som boområde og lokalsenter.
  3. Utredningen  skal  tydeliggjøre prissatte og ikke prissatte tilhørende  konsekvenser  for Barkåker som boområde og lokalsenter og  estimerte kostnader  for  byggemodning  og etablering  av nødvendig  infrastruktur  for utbygger  i  begge  alternativene.
  4. Det forutsettes at dersom området Tveiten ikke velges for etablering av senter for datalagring så opprettholdes  områdets  status  som LNF område.

Konsekvensutredning

Det som skal utredes er alle relevante temaer iht. forskrift om konsekvensutredninger og veileder om konsekvensutredninger på kommuneplannivå. Vi kjenner allerede til temaer som blir viktigere enn andre, som blant annet friluftsliv og natur, hensynet til barn og unge, trafikk og overvannsproblematikk knyttet til jordbruksdrift. 

Fremdriftsplan

Konsenvensutredningen vil være ferdig tidligst i månedsskiftet februar/mars. Det skal deretter arrangeres dialogmøter med politikere og befolkningen på Barkåker/Gulli, og rådmannen skal deretter komme med sitt planforslag som skal opp til politisk behandling. Saken vil trolig komme til behandling i april eller mai 2018.

Skriftlige innspill

Alle innspill og merknader skal være skriftlige og sendes postmottak@tonsberg.kommune.no eller per post til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg og merkes ”kommuneplan”.

Høringsfrist:

16. februar 2018

Kontaktinformasjon
 

Cathrine Heisholt, epost: cathrine.heisholt@tonsberg.kommune.no
telefon: 33 34 86 73

Kommuneutviklings kundemottak, epost: kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no
tlf: 33 34 86 00