Endring av detaljregulering for sykehusområdet - kunngjøring av vedtak PlanID 0704 20090018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 20.06.18, sak 074/18, vedtatt endring av detaljregulering for sykehusområdet - planID 0704 20090018 med følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas endring av Detaljregulering for sykehusområdet, planID 0704 20090018, plankart datert 16.02.18 med følgende endringer:

1. Bestemmelser

1.1. § 2.9 tilføyes at det skal utarbeides en rutine for jevnlig kosting og spyling av støv og sand.

1.2. § 7.2 tilføyes nytt rekkefølgekrav om at en slik rutinebeskrivelse skal foreligge før igangsetting av bygningsarbeider ut over peling og fundamentering.

Det delegeres rådmannen å gjøre nødvendige endringer i kart og bestemmelser som berøres.

Planen legger til rette for å etablere permanent helikopterlandingsplass på toppen av eksisterende parkeringshus innenfor felt In7 og ikke på toppen av nytt byggetrinn In6, slik gjeldende plan forutsetter. I tillegg justeres formålsgrensen for friområde F1 uten at arealet av friområdet reduseres. Planavgrensningen endres ikke.

Dokumenter i saken

Dokumenter i saken kan ses på www.tonsberg.kommune.no under «Kunngjøringer og Høringer». Finn riktig sak, trykk på «Kart over området», trykk på «Planinformasjon».

Du kan klage på vedtaket

Det er mulig å klage på dette vedtaket innen tre uker etter at du har mottatt dette brevet. Dersom du ønsker å klage på vedtaket, kan klage sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no, alternativt i brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke planen med planID.

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig, og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

Videre behandling

Først behandler utvalg for bygge- og arealplansaker (UBA) klagen. Dersom UBA opprettholder vedtak av reguleringsplanen, sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med Anne Skov på telefon 33 34 86 27 eller e-post anne.skov@tonsberg.kommune.no

Se planen i kartprogrammet