Endring av reguleringsplan for Broen industriområde. PlanID 0704 21010.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har UBA i møte 04.05.2018, sak: 095/18 vedtatt endring av ovennevnte reguleringsplan.

Endring av reguleringsplan for Broen industriområde, PlanID 0704 21010, vedtas i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-14 med følgende endringer: Pkt.1.0 Bestemmelser: Pkt. 1.1 § 2 tilføyes til slutt i første ledd: Engroshandel uten publikumsrettet salg i tilknytning til virksomheten med tilhørende utstillingslokale som ikke samlet overstiger 100m2 tillates. Forretning eller annen besøksdrevet virksomhet med fokus på salg tillates ikke. Pkt. 1.2 § 4 tilføyes til slutt i første ledd: Parkbelter mot Broen skal opparbeides som grasbakke.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Klage sendes til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 06.06.2018.

Kart overområdet