Høring – Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Tønsberg kommune

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Tønsberg kommune. Forskriften skal endelig vedtas av kommunestyret i nye Tønsberg kommune etter gjennomført høring.

Forskriften gjelder bestemmelser om olje- og fettutskillere og påslippet av olje- og fettholdig avløpsvann. Hensikten med forskriftsforslaget er å verne det ytre miljø mot forurensninger og å sikre at olje- og fettholdig avløpsvann ikke skaper problemer på avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019

Høringssvar leveres digitalt her

Dokumenter i saken

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Tønsberg kommune (PDF, 397 kB)

Høringsnotat - Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Tønsberg kommune (PDF, 470 kB)