Høring – forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg m.v

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent forslag til forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv, Tønsberg kommune.

Forskriften skal endelig vedtas av Kommunestyret for nye Tønsberg, etter gjennomført høring.

Forskriften gjelder blant annet bestemmelser om virkeområde for tømmingen, plikter til abonnement, tømmehyppigheter, gjennomføring av tømming og slamgebyr. Formålet er å sikre helsemessig, miljømessig og økonomisk forsvarlig innsamling, transport og behandling av slamanlegg i Tønsberg kommune.

Forskriften vil tre i kraft når den er vedtatt av kommunestyret i nye Tønsberg kommune tidlig i 2020, og ved kunngjøring.

Høringsfristen er 1. november 2019.

Høringssvar leveres digital her.

Dokumenter i saken

Forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg m.v (PDF, 160 kB)

Høringsnotat - forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg m.v (PDF, 205 kB)