Nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter eierseksjonsloven gjelder f.o.m. 01.05.2018.

Bystyret har i møtet 14.03.2018, sak 030/18 - 18/12873, vedtatt nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter eierseksjonsloven.

Gebyr for seksjonering og reseksjonering:

1 - 8 seksjoner kr 10 000

9 - 48 seksjoner, tillegg per ny seksjon kr 500

49 - 88 seksjoner, tillegg per ny seksjon kr 250

fra 89 seksjoner og mer kr 40 000

Ved behov for befaring vil prisen øke med kr 2000 per sak

Trukket søknad, eller ikke innvilget søknad koster kr 1060

Gebyr for å slette seksjoner på en eiendom, kr 0

Sak som avsluttes før saksbehandling er påbegynt, kr 0

Sak som avbrytes etter at saksbehandling er påbegynt belastes med lavest gebyr av 1/2 av

gebyrsatsene, eller gebyr beregnet etter anvendt timer.

Gebyr for registrering av tilleggsareal. Det kreves dokumentasjon fra søker med koordinater på sosiformat, målemetode og nøyaktighet:

1 - 8 seksjoner kr 5 000

9 - 88 seksjoner, tillegg pr seksjon kr 500

Fra 89 seksjoner og mer kr 40 000

Gebyr for oppmåling av tilleggsareal.

1 - 8 seksjoner kr 10 000

tillegg per ny seksjon kr 500

Inngår eiendomsgrenser i tilleggsarealer kan det være behov for å holde oppmålingsforretning etter Matrikkelloven av 2005. Det kommer da et gebyr i tillegg for klarlegging av eksisterende grenser, se kommunens gebyrregulativ for oppmålingsarbeider pkt 5 og 6.

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den som har fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Gebyregulativet justeres av bystyret ved hvert årskifte og gjelder når dette er kunngjort.