Offentlig ettersyn av detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder Nykirke-Barkåker. PlanId 0704 20160146 i Tønsberg kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §12-10 har Utvalg for bygge- og arealsaker i Tønsberg kommune i møte den 26.01.2018,  sak 027/18 vedtatt å legge detaljregulering av Dobbeltspor og deponiområder Nykirke-Barkåker og konsekvensutredning for deponiområder ut til høring og offentlig ettersyn. 

Planområdets utstrekning

Planområdet strekker seg fra Tangentunnelen i nord til Barkåker i sør, og berører kommunene Horten, Re og Tønsberg. Planforslaget inkluderer ny banetrasé, stasjon og deponiområder med tilhørende anleggsbelte, riggområder, anleggsveier og adkomster og permanente nye veier. Planområdet er delt opp i 3, en del for hver kommune.
 

Politisk andregangsbehandling våren/sommeren 2018

Etter høring og offentlig ettersyn vil kommunene og Bane NOR svare ut alle innkomne uttalelser. Dersom det er behov vil planforslaget oppdateres og kompletteres før det sendes til politisk andregangsbehandling i kommunene våren/sommeren 2018. 
 

Se forslaget på nett

Forslaget til detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder, 1.gangsbehandling med vedtak og konsekvensutredning av deponiområdene, er tilgjengelig på: www.banenor.no/nykirke-barkaker/regulering
Her finnes også detaljerte illustrasjoner av planområdet og jernbaneanlegget.
 

Papirutgave

Papirutgave av planmaterialet er lagt ut i alle kommunene.
  • Horten kommune: Horten rådhus og Horten bibliotek
  • Tønsberg kommune: Tønsberg rådhus og Tønsberg og Færder bibliotek
  • Re kommune: Kommunehuset Revetal

Send høringsuttalelser - frist 8. april

Alle høringsuttalelser sendes skriftlig innen 8. april 2018 til enten:
• Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten
 
 
Høringsuttalelser merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker og planId for den angjeldende kommunen.
 

Åpent informasjonsmøte 8. mars

I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Bane NOR til:
 
Torsdag 8. mars kl. 18.00
Sted: Bakkenteigen, Auditorium A1-30
 

Åpen kontordag 14. og 22. mars

Onsdag 14. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Horten rådhus
 
Torsdag 22. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Tønsberg rådhus
 

Spørsmål til planen

Horten kommune
Berit Vasstrand, telefon 33 08 51 12, e-post Berit.Vasstrand@horten.kommune.no
Vera Irene Gjersøe, telefon 33 08 50 00, e-post Vera.Gjersoe@horten.kommune.no
 
Tønsberg og Re kommune
Ståle Sørensen, telefon 33 34 86 20, e-post stale.sorensen@tonsberg.kommune.no
 
Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen
Torbjørn Landmark, mobil 915 52 684, e-post torbjorn.landmark@banenor.no