Offentlig ettersyn av detaljregulering for Skjeggestadåsen felt B11, PlanID 0716 20150028 - Re kommune

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) har i møte 21.11.2017, sak nr. 102/17 vedtatt å legge ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn og høring med følgende forutsetninger:

Vedtak DEN-102/17:

I medhold av plan og bygningslovens §12-10 legges forslag til detaljregulering for Skjeggestadåsen felt B11, planID 0716 20150028, datert 06.11.2017 ut til offentlig ettersyn og høring med endringer innarbeidet i planbestemmelsene.

Før utlegging til offentlig ettersyn skal planbeskrivelsen rettes opp etter innspill fra rådmannen i denne saksframstillingen. Nye skisser for terrengutforming skal implementeres. Adkomst til lekeplass FL1 skal vises med universell utforming til 2. gangsbehandlingen av planforslaget.

Planforslaget medfører at deler av reguleringsplan (områdeplanen) for Skjeggestadåsen, planID 0716 R10-0014 samt deler av detaljregulering for Skjeggestadåsen B11 og B12, planID 0716 20120017 oppheves.

Planens formål

Hensikten med planen er å regulere og tilrettelegge for boliger, lekeareal og nødvendig veiareal. Planen angir videre tomteinndeling, byggegrenser, byggehøyder, utnyttelse mm.

Naboer og berørte parter

Du mottar dette brevet fordi du er registrert som hjemmelshaver på en eller flere eiendommer i eller nær planområdet. I tillegg varsles en rekke offentlige myndigheter.

Kommunesammenslåing Re/Tønsberg

Tønsberg Kommune har overtatt det administrative ansvaret for plansaker i Re Kommune og derfor mottar du dette brevet fra Tønsberg Kommune.

Saksopplysninger

Dokumenter og opplysninger i saken er tilgjengelig i kommunens kartportal. Du finner link til saken på www.tonsberg.kommune.no under «Kunngjøringer og høringer».

Mottar du dette brevet elektronisk, kan du gå direkte til saken via denne linken:

GeoInnsyn PLANID 0716 20150028

Høringsuttalelse

Ønsker du å komme med høringsuttalelse til planforslaget kan du gjøre dette ved å sende det pr. e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no, alternativt pr. brev til Tønsberg kommune, postboks 2410 3104 Tønsberg. Husk å tydelig angi hvilken sak det gjelder.

Frist for uttalelse er 07.09.2018.

Videre behandling

Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i DEN og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på Re kommunens nettside.

Spørsmål til saken rettes til vår saksbehandler pr. e-post: stale.sorensen@tonsberg.kommune.no eller på tlf: 33 34 86 20.