Offentlig ettersyn av detaljregulering for Taranrød pukkverk øst. PlanID 0704 20150124.

Utvalget for bygge-og arealsaker har i møte 09.06.2017, UBA-sak nr.: 125/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet er på 70 daa og grenser til Rygg industriområde med Tønsberg fyllplass og eksisterende pukkverk som nærmeste naboer. Formålet med planen er å utvide pukkverket på Taranrød for å kunne ta ut rundt 3 954 500 kubikkmeter fast stein samt deponering av forurensete masser. Det planlegges et uttak av masser ned til kote +10.

Trykk på linken til kart over området nedenfor. Plandokumenter ligger i informasjonsboksen til høyre i kartbildet. Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 25.08.2017. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kart over området og send uttalelse