Utbyggingsavtale mellom Tønsberg kommune og Sandeåsen Utvikling AS

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Tønsberg kommune og Sandeåsen Utvikling AS.

Avtalen skal bidra til realisering av rekkefølgebestemmelsene fastsatt i § 9.2.1 kulepunkt nr. 2 i detaljreguleringsplan for Sandeåsen boliger, planid. 0704 20150113 vedtatt 08.02.17.

Sandeåsen Utvikling AS er utbygger og skal bidra med et kontantbidrag til offentlig infrastruktur som tilsvarer selskapets ansvar for oppfyllelse av aktuelle rekkefølgekrav fastsatt av Tønsberg bystyre.

  1.