Varsel om igangsetting av detaljregulering for Firingen. PlanID 0704 20150128.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12– 8, 12-14 og 17-4, varsles herved at Spir Arkitekter AS på vegne av Block Watne AS, igangsetter arbeid med detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale.

Planområdets størrelse er på ca. 244 daa. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus og lignende, samt leilighetsbygg i 2- 4 etasjer (ca. 250 boenheter).

Det planlegges etablert en gang- og sykkelvei fra planområdet til Vear skole, og planens avgrensinger er satt for å romme en slik trase. Adkomst til planområdet foreslås fra Skogroveien i nord.

Området er i hovedsak uregulert, men en mindre del i nord faller innenfor følgende reguleringsplaner: Reguleringsplanen for Søndre Bjelland (26.03.85), reguleringsplan for FV.302 til Bekkeveien Stokke kommune (17.06.13), reguleringsplan for FV. 303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien (29.10.14). Arealene er i hovedsak regulert til samferdsels - og teknisk infrastruktur og friområde. Planens avgrensing i vest faller innenfor reguleringsplan for Vear sentrum (15.12.97). Etablering av boliger vil skje innenfor byggeområdet slik det er avsatt på kommuneplanens arealdel (2014 – 2026). Adkomstvei vil bli anlagt på arealer som i dag i er båndlagt for ny avlastningsvei for Melsomvikveien og NLFR områder på kommuneplanens arealdel. Etter anmodning fra Tønsberg kommune er arealer på østsiden av Vear skole innlemmet i planens avgrensning, slik at fremtidig gang- og sykkelvei kan sikres regulert frem til skolen og knytte seg til eksisterende gang- og sykkelstinett på Vear. Utvidelsen medfører at planområdet ligger innenfor arealer i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsanlegg, friområde, område for grav- og urnelund.

Planforslaget er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning § 3 c), vedlegg II punkt 12 b) og vedlegg III. Planen vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Trykk på linken til kart over området nedenfor. Plandokumenter ligger i informasjonsboksen til høyre i kartbildet. Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen med kopi til chamilla@spir.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 01.09.2017. Spørsmål kan rettes til Spir Arkitekter AS v/Chamilla Reiersdal, chamilla@spir.no, mob. 928 66 777.

Kart over området og send uttalelse