Varsel om igangsetting av detaljregulering for sykehjem på Hogsnes. PlanID 20180173

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering på deler av eiendom med Gbnr 48/1. Reguleringsarbeidet utføres av Norconsult AS på vegne av Tønsberg kommune.

Plankart for detaljregulering av sykehjem på Hogsnes - Klikk for stort bilde Planområdet vist med sort stiplet strek, er på 32,4 daa. Tomten benyttes i dag til friområde, balløkke, parkeringsareal og vei.


Forslagstiller er Tønsberg kommune. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for flere sykehjemsplasser.

Regulert til offentlige og private tjenester

Området foreslås regulert til offentlig eller privat tjenesteyting med tilhørende grønnstruktur, parkering, kjøreveg m.fl., og er i kommuneplanens areldel avsatt til formål offentlig eller privat tjenesteyting.

120 sykehjemsplasser

Det planlegges oppført en sammenhengende bygningsmasse i 2 plan på til sammen underkant av 14 000m2 i bruttoareal. Det planlegges ca. 120 sykehjemsplasser for ulike brukere, og med eget dagsenter for eldre. 

Konsekvensutredet

Planarbeidet er vurdert etter Forskrift om konsekvensutrednings §§ 6-8 og utløser ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram. Planen vil/kan erstatte deler av reguleringsplan for Søndre Hogsnes, med planID 13006.

Informasjonsmøte 16. august

Det avholdes informasjonsmøte åpent for alle interesserte den 16.08.2018 kl. 18.00 i Bystyresalen på Rådhuset hvor prosjektet blir presentert. 

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på
https://www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/

Send uttalelse

Gå til kartprogrammet. Klikk på planen.  I boksen for egenskaper, klikk på ikonent "mer informasjon". Da vil du se knappen "send uttalelse". Send kopi til astkr@norconsult.no.

Alternativt  kan uttalelse sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller per post til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Aleksander S. Kristoffersen, astkr@norconsult.no. Tlf.: 996 24 709

Se planen i kartprogrammet