Varsel om igangsetting av detaljregulering for Vearveien 19 og 21. PlanID 0704 20170152.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering av gbnr. 203/15 og gbnr. 203/443, Vearveien 19 og 21.

 

Tiltakshaver er HAV UTVIKLING AS. Plankonsulent er FOLKSOM ARKITEKTUR AS. Planområdet er i dag brukt til boligformål. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for å sikre eiendommen på Vear til boligformål. 8 nye eneboliger planlegges innenfor byggeområdet. Boligene søkes tilpasset det omliggende bygningsmiljø i skala, tetthet, typologi, farger mv. og fjernvirkning. Planområdet er ca. 10.3 daa og er i kommuneplanen avsatt til boligformål. Tiltaket faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. Reguleringsarbeidet innebærer omregulering av del av gjeldende reguleringsplan for Vear 2, planID 0704 01024 av 20.06.1973. Planområdet er omfattet av hensynssone for kulturmiljø. Det er etter tiltakshavers Oppfatning ingen kulturminner av betydning innenfor planområdet. Omkringliggende bebyggelse er av nyere dato. Hensyn til kulturmiljø vil i hovedsak dreie seg om tilpasning til bygningsmiljø og landskap. Det er regulert lekeplass sørøst for eiendommene. Lekeplassen foreslås utvidet tilpasset krav i kommuneplanen til antall boliger. Det er ønskelig å regulere et areal som ligger nordvest for reguleringsplanen og som tilhører gbnr. 203/15. Dette arealet er avsatt til LNF, men er ikke i bruk til landbruk. Det er i gjeldende reguleringsplan avskåret av en regulert vei som ikke har blitt bygd og som det ikke foreligger planer om å bygge. Regulert vei og avskåret areal foreslås omregulert og innlemmet i boligformålet.

Trykk på linken til kart over området nedenfor. Plandokumenter ligger i informasjonsboksen til høyre i kartbildet. Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen med kopi til ben@folksom.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 10.09.2017. Spørsmål kan rettes til Folksom arkitektur v/ Benjamin Haffner eller HAV UTVIKLING AS.

Kart over området og send uttalelse