Varsel om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring av planprogram for hensettingsanlegg for tog i Tønsbergområdet. PlanID 0704 90020.

Bane NOR kunngjør i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-5, og 11-12 oppstart av arbeid med kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring jf. pbl. §§ 4-1 og 11-13.

Velg linken nedenfor og venstreklikk innenfor planområdet for å få tilgang til plandokumentene som vil vises til venstre for kartbildet. Bruk «Send uttalelse»-knappen for å formidle innspill til planprogrammet med med kopi til postmottak@banenor.no. Alternativt kan det sendes epost til postmottak@banenor.no eller brev til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar innen 18.02.2019. Uttalelsen med brev merkes med saksnummer 201809610 og referanse «InterCity – Hensetting i Tønsbergområdet – Offentlig ettersyn av planprogram». Spørsmål knyttet til planprogrammet kan rettes til Bane NOR v/prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug, solhha@banenor.no, tlf. 480 76 820 eller prosjekteringsleder Markus Vetrhus, vetmar@banenor.no, tlf. 993 52 725.

Kart og planinfo