Varsel om planoppstart for detaljregulering av Anders Rørholts vei 6-10. PlanID 0704 20170157.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles herved oppstart av reguleringsarbeid for eiendommene gbn. 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl. Samtidig varsles oppstart av forhandling om utbyggingsavtale, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4.

Tiltakshaver er Skagerak Energi AS. Plankonsulent er Børve Borchsenius Arkitekter AS. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for oppføring av leilighetsbebyggelse med tilhørende anlegg på gbn. 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, som eies av tiltakshaver. Foreløpige utkast viser 5-8 etasjer høye nybygg, med til sammen ca. 65 boenheter med parkering under bakkenivå. Atkomst planlegges over lekeareal på gbn. 1011/162 med avkjørsel fra Anders Rørholts vei. Eksisterende småhus i planområdet planlegges revet. Eksisterende steinmur langs vestre plangrense skal bevares. De deler av gbn. 1011/161 som i kommuneplanens arealdel er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting planlegges regulert til grønnstruktur. Planområdets utstrekning er ca. 19daa. Planlagt arealbruk vil samsvare med kommuneplanens arealdel med hensyn til boligformål. Hoveddel av planområdet er uregulert. Ny plan vil erstatte mindre deler av gjeldende reguleringsplaner for Solvanglia, planID 0704 104 og Byskogen, planID 0704 613 jf pbl. Oppstartsmøte med Tønsberg kommune ble avholdt 06.06.17. Planarbeidet er vurdert etter Forskrift om konsekvensutrednings §§ 2 og 3 og utløser ikke krav om konsekvensutredning. Som ledd i planarbeidet skal det redegjøres nærmere for følgende:

o Dokumentasjon for hvordan planlagt bebyggelse vil fremstå i omgivelsene

o Sikring av egnet leke- og oppholdsareal for boliger i- og inntil planområdet

o Tilrettelegging for allmenn tilgjengelighet til tur- og rekreasjonsområder i nærheten

o Ivaretakelse av naturmangfold og kulturminnevern-interesser

o Tilpasning/buffer mot energianlegg øst for planområdet

Trykk på linken til kart over området nedenfor. Plandokumenter ligger i informasjonsboksen til høyre i kartbildet. Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen med kopi til post@borveborchsenius.no. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 07.10.2017. Spørsmål kan rettes til Børve Borchsenius Arkitekter AS, v/Marie Bang Synnes, tlf: 48 27 09 86 / epost : mbs@borveborchsenius.no.

Kart over området