Vedtatt detaljregulering av Valløveien 51

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i sak 124/18, 07.11.2018, vedtatt detaljregulering av Valløveien 51,  PlanID 0704 20150121.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av inntil 33 boliger i form av lavblokker som fremstår med maks 3 etasjer på eiendommen gbnr. 153/147, Valløveien 51. Parkeringsanlegg skal etableres under bakkenivå.

Kart og dokumenter i saken

Plankart og dokumenter i kartportalen. Trykk på «Planinformasjon». Se illustrasjon

Klikk for stort bilde

Du kan klage på vedtaket

Det er mulig å klage på dette vedtaket innen 03.01.2019 ved å bruke «Send uttalelse»-knappen under planinformasjon i kartportalen. Alternativt kan klagen sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no  eller i brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke eventuell klage med plannavn og planID.

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

Videre behandling

Først behandler utvalg for bygge- og arealplansaker (UBA) klagen. Dersom UBA opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.