Vedtatt detaljregulering for Gretteåsen syd 2, Re kommune PlanID 0716 20150029.

Kommunestyret i Re vedtok i møte 12.12.2017 sak nr. 094/17 detaljregulering for Gretteåsen syd 2, PlanID 0716 20150029. Vedtaket lød:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan datert 08.02.2017 for Gretteåsen syd 2 - PlanID 20150029 med flg. endringer i hhv. plankart og bestemmelser: Plankart: Frisikt mot Kåpeveien endres i tråd med anbefalinger fra Statens vegvesen.

2. Planen opphever delvis reguleringsplanene: - Gretteåsen (27.11.85) plan ID 0716 R60_0002 - Gretteåsen (28.08.00) plan ID 0716 R60_0008 - Reguleringsplanen for g/s - vei Gretteåsen – Solerød (14.09.13) plan ID 0716 R60_0010

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send klage på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller i brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 04.05. Husk å tydelig angi hvilken sak det gjelder. Dersom vedtaket blir påklaget vil klagen bli lagt fram for politisk behandling i Re Kommune og eventuelt gå til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Har du spørsmål til saken er du velkommen til å ta kontakt på tlf. 33348000.

Kart over området