Vedtatt detaljregulering for Lefsrødåsen, Re kommune PlanID 0716 20160034.

Kommunestyret i Re vedtok i møte 12.12.2017 sak nr. 095/17 detaljregulering for Lefsrødåsen, PlanID 0716 20160034. Vedtaket lød: KST- 095/17 Vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan for Lefsrødåsen, PlanID 0716 20160034, plankart datert 04.07.2017, reguleringsbestemmelser datert 06.11.2017.

2. Planforslaget medfører oppheving av planID 0716 R10-0015 Bøåsen, felt B3, vedtatt i 2006. Samt del av Revetal III PlanID 0716 R10-0003.

Velg linken nedenfor og klikk på ikonet for "Vis mer informasjon" i boksen for "Egenskaper" slik at plandokumenter vises i en ny boks. Send klage på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no eller i brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling, postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 04.05. Husk å tydelig angi hvilken sak det gjelder. Dersom vedtaket blir påklaget vil klagen bli lagt fram for politisk behandling i Re Kommune og eventuelt gå til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Har du spørsmål til saken er du velkommen til å ta kontakt på tlf. 33348000.

Kart over området