Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Her finner du informasjon om etablererprøven, serverings-, salgs-, og skjenkebevillinger samt alkoholpolitiske retningslinjer.

 1. Alkoholpolitiske retningslinjer
   
 2. Forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk med videre i Tønsberg kommune, Vestfold
   
 3. Lov om omsetning av alkoholholdig drikke med videre (alkoholloven)
   
 4. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)
   
 5. Helsedirektoratets merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame, gjeldende fra 01.11.2016
 

Bevillinger - behandlingstid - gebyr - søknadsskjema

 
Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
Type bevilling Om bevillingen Saksbehandlingstid Gebyr Søknadsskjema
Alminnelig skjenkebevilling Dersom du skal starte et serveringssted med servering av alkohol, må du søke en alminnelig skjenkebevilling. Tønsberg kommune behandler søknader om serverings- og skjenkebevillinger i henhold til serverings- og alkoholloven. 6-8 uker Minimum kr 5 200,- Skjema
Ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling gis kun til sluttede arrangement der selskapets deltakere har dannet en sluttet krets av personer før skjenkingen begynner, som for eksempel bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende, og har en varighet over en periode på inntil 1-3 dager. 3 uker kr 370,- pr dag Skjema
Enkelt anledning skjenkebevilling En enkelt anledning gis til arrangementer som er åpne for allmennheten som for eksempel konserter, teater, bil/ båt-show og lignende, og har en varighet på inntil 1-3 dager. 3 uker kr 1 200,- Skjema
Salgsbevilling Dersom du skal starte dagligvareforretning med salg av alkohol, må du søke en salgsbevilling. 6-8 uker Minimum 1 660,- Skjema
Serveringsbevilling Dersom du skal starte serveringssted må du søke serveringsbevilling. 6-8 uker Skjema

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6. Bevillingsgebyr

§ 6-1. Bevillingsgebyret på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalender-år om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Nye gebyrer gjeldene fra 01.01.2019

Bevillingsgebyrer

Generelt

Bevillingsgebyrets minimumssats og sats for faktisk omsatt mengde salg og skjenking skal tilsvare alkoholforskriftens til enhver tid gjeldende satser.

Salgsbevilling

a) bevillingsgebyret for salgsbevilling er minimum kr. 1 660,- inkl. samtlige kronebeløp
b) omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den frist kommunen fastsetter

Alminnelig fast skjenkebevilling
a) bevillingsgebyret for alminnelig fast skjenkebevilling er minimum kr. 5 200,-
b) omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den fristen kommunen fastsetter

Enkeltanledning

a) bevillingsgebyret for en enkeltanledning er minimum kr. 1200,-
b) omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer

Ambulerende skjenkebevilling

Bevillingsgebyret for ambulerende skjenkebevilling (kun til sluttet selskap) er kr. 370,-

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Gebyret for utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning til annen alkoholholdig drikk er kr. 340,-

Kommunen skal behandle

Alle søknader om alminnelig skjenkebevilling, ambulerende skjenkebevilling, enkelt anledning skjenkebevilling, salgsbevilling, og serveringsbevilling.

Tønsberg kommune behandler søknader om serverings- og skjenkebevillinger i henhold til serverings- og alkoholloven. Det må søkes elektronisk, skjema finner du på denne linken (klikk på "Skjenkebevillinger")

Kommunen skal før søknaden behandles påse at vandelskravet i regelverket etterleves. Dette gjøres i samarbeid med andre instanser som politi- og skattemyndigheter.

Krav til vandel

Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Alkoholloven stiller bl.a. krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohol, skatte, avgifts- og regnskapsloven.

Kunnskapsprøver om alkohollovgivningen og om serveringsvirksomhet

Gjennomføring av Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, salgs- og skjenkebevilling.

Alle som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder for steder med alkoholbevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkoholloven. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått prøve. 
Det er også mulig å avlegge prøvene i andre kommuner.
Gjennomføring av kunnskapsprøvene skjer etter avtale med kommunen.

Gjennomføring av Kunnskapsprøve om serveringsvirksomhet

Alle som søker om å bli godkjent som styrer for steder med serveringsbevilling må ha avlagt og bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått prøve.
Det er også mulig å avlegge prøvene i andre kommuner.
Gjennomføring av kunnskapsprøvene skjer etter avtale med kommunen.

Anbefalt lærestoff for Kunnskapsprøven

http://www.vinn.no/nettbutikk/skjenkebevilling/

Anbefalt lærestoff for Etablererprøven for serveringsvirksomhet

http://www.vinn.no/nettbutikk/etablererproven/

Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenkebevillinger

Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenkebevillinger er på inntil fire år, og inneværende periode utløper 30.09.2020.

Vi vil innhente opplysninger fra bl.a. politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bemerkninger fra disse kan få avgjørende betydning for søknaden din.

Saksbehandling

Søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevilling behandles administrativt. Det samme gjør eventuelle sanksjoner ved brudd på lovverk og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Klager på administrasjonens vedtak behandles i Utvalg for helse og omsorg. Fylkesmannen i Vestfold er endelig instans for avgjørelse av klager.

Kontakt oss

Tønsberg Kommune: mandag til fredag kl. 08.00 til 15.00 - telefon: 33 34 80 00
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no