Endring av reguleringsplan

I visse tilfeller er det mulig å søke om å endre en reguleringsplan. 

Det er en egen saksprosess knyttet til endring av gjeldende reguleringsplan, og det er en rekke kriterier som må være oppfylt for at en sak skal kunne behandles som endring av reguleringsplan (forenklet prosess). 

Nedenfor har vi skissert trinnene i saksgangen for endring av reguleringsplan. 

Hvis du, som privat forslagsstiller, ønsker å endre en reguleringsplan, er det viktig å ta kontakt med planavdelingen i kommunen før du setter i gang en søknadsprosess, eller går i gang med å varsle naboer.

Dette er trinnene i saksgangen for endring av reguleringsplan: 

Endring av reguleringsplan

1 - Første kontakt med kommunen - Planinitiativ

Det første du skal gjøre er å ta kontakt med Tønsberg kommune ved Planavdelingen. Planavdelingen skal vurdere om saken kan behandles som endring av reguleringsplan (forenklet prosess), eller om tiltaket krever full planprosess. Planavdelingen kan også komme frem til at tiltaket/endringen ikke kan anbefales, eller at tiltaket krever behandling gjennom dispensasjon.

Det er en rekke kriterier som skal være oppfylt for at en plan skal kunne endres gjennom forenklet prosess (se nedenfor under «hva sier plan- og bygningsloven»). Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle vurderer om en sak oppfyller disse kravene og kan behandles gjennom forenklet prosess. Det er derfor viktig å ta kontakt med kommunen ved planavdelingen før du setter i gang en søknadsprosess eller går i gang med å varsle naboer.

En forespørsel om endring av plan er i praksis det samme som et planinitiativ som sendes inn til kommunen. For at vi skal kunne gjøre en vurdering av hva som er riktig saksprosess for saken din, må vi få noen grunnleggende opplysninger fra deg i planinitiativet.

Sjekkliste for planinitiativ:

Ved første kontakt om endring av reguleringsplan (planinitiativ) bør du gjøre rede for følgende:

 • Fullt navn og adresse til den som fremmer forslaget/søknaden og hvem det søkes på vegne av.
 • Navn og id på reguleringsplanen du ønsker endret.
 • Beskrivelse av hvilken del av planen som søkes endret og hvilke(t) formål og bestemmelser skal endres.
 • Bakgrunn/begrunnelse for endringen – beskrivelse av hvilket tiltak som utløser endringen.
 • Prøv å belyse hvilke konsekvenser endringen kan få for naboer/planområdet.
 • Finnes det alternative løsninger?

Vedlegg:

 • Situasjonskart
 • Eventuelle illustrasjoner

Planinitiativ for endring av reguleringsplan  kan sendes kommune: postmottak@tonsberg.kommune.no

med kopi til saksbehandler: svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

2 - Tilbakemelding fra planavdelingen

Planavdelingen kommer med tilbakemelding om planendring kan anbefales eller ikke.

Ved positiv tilbakemelding kan du begynne å utarbeide varslingstekst. Tilbakemeldingen vil inneholde informasjon om hvem som skal varsles om endringen. Du vil også får råd om du bør kontakte en plankonsulent.

3 - Varsel om endring av reguleringsplan

Naboer og myndigheter skal varsles om endringen.

Planavdelingen vil i hvert enkelt tilfelle gjøre en vurdering av hvem som skal varsles. Ved endring av plan skal i utgangspunktet alle innenfor planområdet varsles om endringen. I noen saker er det også nødvendig å varsle utenfor plangrensene. Berørte regionale myndigheter (Fylkesmannen, Statens Vegvesen og Fylkeskommunen m.fl.) skal også varsles. Omfanget av saken vil avgjøre hvilke myndigheter som skal varsles.

Varselteksten sender du inn til kommunen for gjennomgang, før varselet sendes ut. Dersom det er ufullstendige opplysninger i varselet, eller varsellisten ikke er komplett, risikerer du å måtte varsel på nytt.

Krav til varsel om endring av reguleringsplan:

 • Fullt navn og adresse til den som fremmer forslaget/søknaden og hvem det søkes på vegne av.
 • Navn og id på reguleringsplanen.
 • Beskrivelse av hvilken del av planen som søkes endret og hvilke(t) formål og bestemmelser endres .
 • Bakgrunn/begrunnelse for endringen – beskrivelse av hvilket tiltak som utløser endringen
 • Endring i bestemmelser
 • Endring i plankart
 • Begrunnelse
 • Konsekvenser av endringen
 • Frist for uttalelse skal være minimum 3 uker.
 • Navn og adresse/epost som uttalelser kan sendes til, og at kopi av uttalelser sendes Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg eller postmottak@tonsberg.kommune.no

Ved innsending til kommunen for gjennomgang kan du legge ved forslag til varselliste dersom du har det.

4 - Søknad - Planforslag

Når fristen for uttalelse er ute kan du sende søknaden inn til kommunen.

Søknaden må inneholde:

 • Fullt navn og adresse til den som fremmer forslaget/søknaden og hvem det søkes på vegne av.
 • Navn og id på reguleringsplanen.

Søknadstekst:

 • Bakgrunn/begrunnelse for endringen – beskrivelse av hvilket tiltak som utløser endringen.
 • Beskrivelse av hvilken del av planen som søkes endret og hvilke(t) formål og bestemmelser endres.
 • Er det vurdert alternative løsninger?
 • Beskrivelse av endring i bestemmelser
 • Beskrivelse av endring i plankart
 • Vurdering av konsekvenser av endringen

Vedlegg til søknaden

 • Forslag til endrede bestemmelser
 • Illustrasjon til endret plankart
 • SOSI-fil (ved endring i plankart)
 • Nabovarsel
 • Merknader som er kommet inn
 • Forslagstillers kommentarer til merknader

Dokumentene kan oversendes i digitalt format til: postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til saksbehandler.

5 - Behandling

Planavdelingen klargjør saken for politisk behandling. Saken behandles i Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA).

Når saken er behandlet i UBA vil du motta faktura. På hjemmesiden til kommunen, under ‘Plan, bygg og eiendom’, 'Hva koster tjenestene våre' finner du  ‘Gebyrer arealplan’. 

6 - Kunngjøring av vedtak

Kommunen kunngjør planvedtaket og opplyser om klageadgang og frist. 

7 - Klage på vedtak

Eventuelle klager sendes kommunen. Rådmannen gir sin anbefaling til UBA om klagen skal tas til følge eller om vedtaket skal opprettholdes. Dersom klagen ikke fører frem, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

8 - Endring av reguleringsplan - Plan- og bygningsloven og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Plan og bygningsloven § 12-14 sier at ved endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Loven har en rekke bestemmelser som gjelder utarbeidelse av ny reguleringsplan, hvor disse er særlig relevante når det gjelder endring av reguleringsplan:

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

§ 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om å oppheve plan som i det vesentlige er i strid med overordnet plan. Før det treffes slikt vedtak, skal eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.

§ 12-3.Detaljregulering

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Det er utarbeidet en egen forskrift for behandling av private forslag til reguleringsplan. Kravene gjelder også for endring av reguleringsplan, og §1 er særlig aktuell:

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven

§ 1. Krav til planinitiativet

Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum.

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for

 1. formålet med planen
 2. planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
 3. planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
 4. utbyggingsvolum og byggehøyder
 5. funksjonell og miljømessig kvalitet
 6. tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
 7. forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid
 8. vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
 9. hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
 10. hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
 11. prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte
 12. vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt

Kommunen vurderer kravene til dokumentasjon i hvert enkelt tilfelle ut ifra omfanget av endringen det søkes om.