Utarbeide reguleringsplan

Private utbyggere kan fremme et forslag til detaljregulering i samsvar med kommuneplanens arealdel. Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndig plankonsulent. 

Utarbeide reguleringsplan

Planinitiativ

Saksgang

Før planarbeidet formaliseres, skal plankonsulent ha klargjort sin planidé og samlet relevante opplysninger om situasjonen. Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.

Planinitiativet kan stoppes dersom det er i strid med overordnede føringer. Det må fremgå av referatet. Forslagstiller kan kreve plnainitiativet forelagt UBA.

I kommunens kartløsning finnes opplysninger om kommuneplanens arealdel, gjeldende reguleringsplaner og  aktuelle temakart.

Mal

Oppstartsmøte

Saksgang

I oppstartsmøte stiller tiltakshaver med en fagkyndig forslagsstiller. Forslagsstilleren er den som skal utarbeide planforslaget og som vil være den primære kontaktperson inn mot saksbehandler i kommunen. 

Formålet med oppstartsmøtet er blant annet å avklare:

  • Planarbeidets forhold til overordnede planer og eventulelle gjeldende reguleringsplaner
  • Om det er krav til konsekvensutredening
  • Om det er krav til utbyggingsavtale
  • Viktige utredningstema
  • Behov for medvirkning  
  • Avgrensning av planområdet og innhold i varselet om oppstart.
  • Fremdrift; varsel om planoppstart, uttalelsesfrist, tidspunkt for innlevering av planforslag og politisk behandling.

Saksbehandler skriver referat som sendes til plankonsulent for godkjenning.

Planinitiativet kan stoppes dersom det er i strid med overordnede føringer. Det må fremgå av referatet. Forslagstiller kan kreve plnainitiativet forelagt UBA.

Gebyr

Oppstartsmøtet er belagt med et gebyr i henhold til kommunens regulativ (PDF, 55 kB).

Dersom komplett planforslag er innlevert innen et år fra dato for oppstartsmøtet, blir gebyret refundert.

Varsel om planoppstart

Saksgang

Før det kan varsles om planoppstart i avisa, skal saksbehandler ha varslingsteksten til godkjenning i henhold til kommunens mal og krav til varsel om planoppstart.

Når varselet er godkjent, avtales det en dato for varsling i avisa og på kommunens nettside.

Varselet kan tidligst publiseres 4 virkedager etter godkjenning. Forslagsstiller har ansvaret for publisering i avisa, kommunen ordner med publisering på egen nettside og i digital plandialog.

Forslagsstiller varsler samtidig berørte grunneiere, hjemmelshavere, naboer, myndigheter, foreninger og organisasjoner pr brev. Varslingsliste bestilles via infoland.

Frister

Frist for uttalelser settes til minimum 4 uker. Frist for uttalelse til plnaoppstart med planprogram er 6 uker. Dersom det varsles inn mot en ferie, bør uttalelsesfristen forlenges.

Maler og veiledere

Planforslag

Saksgang

Planforslaget skal være utarbeidet etter kommunens krav. Kommunens maler skal benyttes.

Plankart skal være utarbeidet etter krav til plandata i 12K.

Planforslag som ikke er komplett etter loven og kommunens krav vil ikke bli tatt opp til behandling.

Det oppfordres til god dialog med saksbehandler underveis i prosessen. Kommunen anbefaler et første møte for å avklare hovedgrep og viktige tema i planforslaget. Senere kan det være nyttig å ta en gjennomgang av plankart og bestemmelser før komplett planforslag leveres.

Etter godkjent planforslag avtales dato for 1. gangsbehandling. Denne skal være innen 12 uker fra mottaket av planforslaget med mindre det avtales noe annet.

Maler og veiledninger

1. gangs- behandling

Saksgang

Planforslag behandles politisk av utvalg for bygge- og arealsaker (UBA). UBA vedtar om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling med kart og bestemmelser oversendes forslagstiller når innstillingen er godkjent av rådmannen.

Saksfremlegget blir offentlig tilgjengelig ca. en uke før politisk behandling.

Møteplan for politisk behandling

Offentlig ettersyn

Saksgang

Kommunen sender vedtaket om offentlig ettersyn ut til naboer, regionale myndigheter og andre berørte parter med informasjon om hvor man kan finne planforslaget, hvordan man går frem for å uttale seg og frist for uttalelser.  

Kunngjøringen legges samtidig ut på kommunens nettside og publiseres i Tønsbergs blad.

Alle står fritt til å komme med innspill, uavhengig av om de er å anse som direkte berørte av planforslaget. Alle innspill skal bli referert og kommentert i den videre behandlingen av planforslaget. Normalt er det kun innspill som gir nye saksopplysninger eller som omhandler tema som ikke har vært belyst til 1.gangsbehandlingen som vil bli hensyntatt

Frist for uttalelser skal være minimum 6 uker fra kunngjøringsdatoen.

 

Bearbeiding av planforslaget etter offentlig ettersyn og saksforberedelse

Etter offentlig ettersyn vurderes planforslaget på nytt i lys av innkomne innspill og om det er tilkommet ny informasjon som har betydning for planen.

Dersom planen må endres som følge av ny informasjon eller innsigelser fra myndigheter, må det vurderes om planforslaget skal legges ut på begrenset høring til berørte parter.

Forslagsstiller gis mulighet til å kommentere merknader og foreslå endringer i planen.

Innsigelser

Innsigelser må ikke forveksles med en klage. Det er kun berørte statlige og regionale myndigheter som har innsigelsesmyndighet i reguleringssaker. En innsigelse har i motsetning til en klage oppsettende virkning, det vil si at kommunen og evt. forslagsstiller må søke å komme til enighet med innsigelsesparten. Dersom en ikke kommer til enighet, går saken videre til mekling hos Fylkesmannen.

2. gangs-behandling

UBA behandler det justerte planforslaget og vedtar innstilling til bystyret som sluttbehandler og fatter endelig vedtak.

I noen tilfeller kan det fattes vedtak som innebærer endringer av planforslaget. Ved større endringer kan nytt offentlig ettersyn være nødvendig.

Møteplan for politisk behandling

Kunngjøring av vedtak og klagebehandling

Kommunen kunngjør og informerer berørte parter om planvedtaket og opplyser om klageadgang og frist. Eventuelle klager sendes kommunen. Rådmannen gir sin anbefaling til UBA om klagen skal tas til følge eller om vedtaket skal opprettholdes. Dersom klagen ikke fører frem, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse

Kontaktinfo

Avdelingssleder arealplan
Elisabet Finne
Telefon: 33 34 86 22
E-post: elisabet.finne@tonsberg.kommune.no

Kundemottaket
Telefon: 33 34 86 00
E-post: kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no