Slik søker du

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får inn all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden. 

Se gjerne på filmen, og på punktene nedenfor, før du setter i gang. 

Slik søker du

Varsle naboene om det du skal bygge

Naboer og gjenboere skal motta nabovarsel. De skal blant annet få se, eller få, tegninger og situasjonsplan som viser hva du har tenkt til å bygge eller endre.

Naboene har minst 14 dager til å uttale seg fra de mottar nabovarselet. Eventuelle merknader skal sendes til deg eller til det foretaket du benytter. Foretaket, eller du, kan kommentere eventuelle merknader før alt sendes samlet inn til kommunen. Her finner du informasjonen du trenger om nabovarsling

Skjemaer til byggesøknaden

søknad for deg som ønsker å bygge eller rive 

Dette er søknadsskjemaet du kan bruke hvis du søker om mindre tilbygg eller riving. Tiltak du selv som tiltakshaver kan være ansvarlig for: søknad uten ansvarsett. 

søknad om bruksendring 

Dette er søknadsskjema du kan bruke når du skal gjøre om en tilleggsdel (f eks en bod) til en hovddel (f eks stue, soverom eller kjøkken) i egen bolig. 

søknad om ferdigattest. 

Etter at søknaden er godkjent og byggeprosjektet er ferdig, må du sende inn søknad om ferdigattest. Det er den som har søkt om godkjenning før bygging, som også skal sendes inn søknad om ferdigattest, enten tiltakshaver eller ansvarlig foretak. 

_______________________________________________________

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153)

Søknadsskjemaet (5153) er for søknad etter § 20-4 i plan- og bygningsloven. 

Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174) 

Dette skjemaet er det ansvarlig foretak som skal fylle ut: søknad etter § 20-3 i plan- og bygningsloven. Enten søkes det om rammetillatelse eller så søkes det om ett-trinns søknadsbehandling.  

Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett 5175) 

Dette skjemaet hører sammen med blankett 5174. 

Du finner flere skjemaer til byggesøknader på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside dibk.no.

Hva skal en byggesøknad inneholde?
 • Riktig søknadsskjema.
 • Eventuelt en redegjørelse som forklarer tiltaket litt nærmere.
 • Nabovarslingsskjemaer og kvitteringsliste.
 • Eventuelle merkander/protester fra naboer med dine eller søker sine kommentarer til.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000.
 • Eventuelt et skriftlig nabosamtykke med tanke på plasseringen av et byggetiltak.
 • Tegninger av byggetiltaket. Det er vanlig å legge ved både plantegning, snitt og fasadetegninger.
 • Eventuelt søknad om dispensasjon.

Er du i tvil om hvordan skjemaer, tegninger eller kart skal se ut før det sendes inn til kommunen som en del av en søknad, så kan veilederen "Søknadspakken" være til hjelp.

Krav til tegninger og situasjonsplan

Tegninger skal være i målestokk 1:100 eller 1:50. Alle tegninger skal inneholde relevante mål og være fagmessig utført. 
Tegninger fra eksisterende bygg kan du finne i byggesaksarkiv via kartportalen: Vi har laget en egen veileder for hvordan du finner dokumentene (PDF, 730 kB) 

Plantegninger skal vise:

 • alle etasjer (også kjeller og loft)
 • romfunksjoner
 • vegger med riktig tykkelse
 • etableres det separate boenheter, så skal delen markeres
 • ved innvendig endring skal forholdene før og etter tiltaket vise

Fasadetegninger skal vise:

 • alle fasader med påført himmelretning
 • terreng, både eksisterende terreng og eventuelle endringer
 • mål for mønehøyde og gesimshøyde
 • ved tilbygg og påbygg skal det tydelig vises hva som er eksisterende og hva som er nytt

Snittegninger skal vise:

 • kotehøyde overkant gulv 1. etasje
 • etasjehøyde
 • takvinkel med angitt grad
 • yttervegger og tak med riktig tykkelse
 • eksisterende og nytt terreng
 • beregnet gjennomsnittlig terrengnivå

Situasjonsplan / situasjonskart

En situasjonsplan er et situasjonskart du har tegnet tiltaket inn på. En situasjonsplan skal være i målestokk og skal vise tiltakets plassering. 

Vi har laget en egen veileder for hvordan du printer ut et slikt kart (PDF, 781 kB)

Et slikt kart kan du hente ut gratis fra vår kartportal

En situasjonsplan skal:

 • være basert på godkjent kartgrunnlag og være i målestokk 1:500 eller 1:1000
 • vise tiltakets plassering og det skal settes på avstander til nabogrenser, ledninger i grunn, nærmeste bygninger, midten av offentlig vei, eventuelt sporlinjer. 
Dispensasjon

Når det du ønsker å gjennomføre (tiltaket) strider mot lovkrav, forskriftskrav, plankrav og/eller reguleringsplanbestemmelser, er tiltaket avhengig av, enten en planendring, eller av å få dispensasjon, før tiltaket eventuelt kan godkjennes. Ta kontakt med kundemottak for å høre om du skal søke om dispensasjon eller om planen må endres. 

Her finner du mer informasjon om dispensasjon (PDF, 73 kB)

Hva koster det?

Vi har for tiden stor pågang av byggesaker, både for Re og for Tønsberg kommune. Det må påregnes lenger saksbehandlingstid. 

I denne filmen ser du hva som må til for å sende inn en byggesøknad: 

Kontaktinfo

Søknader og saksdokumenter: postmottak@tonsberg.kommune.no

Generelle henvendelser innen vårt fagområde: kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no 

Telefon: 33 34 86 00 
Fra 19. desember får vi nytt nummer: 33 34 61 10

Besøk oss:
Tønsberg Rådhus
Halvdan Wilhelmsens allé 1 C, inngang Seebergsgate

Åpningstider

kundemottaket er åpen: 

mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Kl. 09.00 - 11.00 og 12.00 - 15.00
.  Vi er stengt på onsdager. 

Har du spørsmål som har med parkering, vei eller vann og avløp å gjøre, ta kontakt med Bydrift.  

Kundemottak er stengt i lunsjpausen og på onsdager. Saksbehandlere for byggesak er ikke tilgjengelige på telefon på onsdager.