Er byggeprosjektet søknadspliktig?

Når du planlegger et byggeprosjekt eller ønsker å rive eller endre en bygning, er det tre ulike kategorier du kan falle inn under:

 1. byggetiltak som må søkes om av et ansvarlig foretak
 2. byggetiltak som må søkes om, men der du selv kan sende inn søknaden
 3. byggetiltak som kan gjøres uten at du trenger å søke

Og for hver av disse kategorier må du sjekke om du holder deg innenfor tillatt utnyttelsesgrad for eiendommen: hvor mye kan du bebygge eiendommen med?  

Søknadspliktig?

Byggetiltak som er søknadspliktig med ansvarlig foretak

Er byggetiltaket søknadspliktig med en ansvarlig søker / et ansvarlig foretak, så er det firmaet som skal søke for deg. Da er de ansvarlig for at byggesøknaden er komplett og blir bindeleddet mellom deg som tiltakshaver og oss i kommunen.

Du må selv finne denne kompetansen til byggeprosjektet ditt. Direktoratet for byggkvalitet har en oversikt over foretak med sentral godkjenning som kan være til hjelp. 

I følge plan- og bygningsloven § 20-1 er tiltakene nedenfor søknadspliktige med foretak. Noen av tiltakene kan være unntatt fra søknadsplikt, men det må avklares med kommunen.

 • Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg.
 • Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak.
 • Fasadeendring.
 • Varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak.
 • Riving av tiltak.
 • Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.
 • Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig.
 • Oppføring av innhegning mot veg.
 • Plassering av skilt- og reklameinnretninger.
 • Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
 • Vesentlig terrenginngrep.
 • Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass.
 • Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jamfør matrikkellova.
Byggetiltak du kan søke om selv

Er det du skal gjøre søknadspliktig, så kan det være at du kan søke om dette selv. Det er det vi kaller for en søknad om tiltak uten ansvarlig foretak / ansvarlig søker. Vi har laget en egen informasjonsside om søknadsprosessen.

Vi råder deg til å ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil om du kan søke om et byggeprosjekt selv, eller om du må ha inn et ansvarlig foretak. Ta gjerne kontakt med oss på e-post kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no, legg ved skisser og still konkrete spørsmål for å få en tilbakemelding. Vi svarer deg så raskt vi kan. 

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i enebolig fra før 2011 kan man i de fleste tilfeller søke om selv. Se veileder om bruksendring fra Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no). 

Byggetiltak du ikke trenger å søke om

Noen byggetiltak kan unntas fra søknadsplikt, for eksempel mindre garasjer, carport eller bod. Men det er viktig å vite hvilke rammer som gjelder før du begynner å bygge. Når et byggetiltak er unntatt fra søknadsplikt, er du selv ansvarlig for at det du bygger blir oppført i tråd med gjeldende reguleringsplan, plan- og bygningsloven og byggtekniske forskrifter. 

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse - Direktoratet for byggkvalitet har veiledere som kan hjelpe deg med å kartlegge om prosjektet du planlegger kan unntas fra søknadspliktig. Her finner du for eksempel en veileder for bygging av for garasje/carport, for tilbygg, og en for bruksendring. Og du finner informasjon om levegg, støttemur og mer  

Er du i tvil om det du skal bygge er søknadspliktig, så bør du ta kontakt med Kundemottaket vårt enten på e-post kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no, telefon 33 34 86 00 eller ved å møte opp i åpningstiden i Halvdan Wilhelmsens allé 1 C. 

For åpningstider til Kundemottaket se informasjon på denne siden (på høyre siden eller under). 

Viktig å merke seg hvis du planlegger å bygge uten å søke

 • Byggetiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan / kommuneplan er alltid søknadspliktig.
 • Vær obs på at all reklame og skilting er søknadspliktig i Tønsberg etter kommuneplanens bestemmelser.
 • Vær også oppmerksom på at bruksendring ofte er søknadspliktig. Bruksendring er å endre bruken av et eller flere rom, for eksempel en bod i kjelleren som ønskes brukt som stue eller et soverom.

Vær obs på at byggetiltaket kan være i strid med annet regelverk, for eksempel:

 • vegloven
 • når avkjørsel til kommunal vei blir endret 
 • plassering av bygning nærmere enn 4 meter fra kommunale vann- og avløpsledninger

I disse tilfellene må du ta kontakt med Bydrift i Tønsberg kommune for godkjenning. Gjelder det plassering eller avkjørsel mot en fylkesvei, så er det Statens vegvesen du må kontakte.

Unntatt fra søknadsplikt? Husk dette!

Meld i fra om at et nytt byggverk er oppført

Du kan sette i gang uten å informere kommunen på forhånd, men husk å melde i fra til kommunen om at du har plassert en bygning, eller et tilbygg, på eiendommen din. Send inn skjema, tegninger av bygget og et situasjonskart som viser bygningens plassering, til postmottak@tonsberg.kommune.no

Snakk med naboene før du bygger

I tilfeller hvor det ikke krav til byggesøknad, er det heller ikke krav til å varsle naboene. Vi råder likevel til at du informerer naboene om planene dine før du begynner å bygge. 

Vær oppmerksom på avstand mellom byggverket og offentlig vei

Hvis eiendommen din grenser mot en offentlig vei eller en fylkesvei, og det ikke er en byggegrense mot veien på kartet, er det vegloven som gjelder. Da skal det være 15 meter fra byggverket til midten av kommunal vei, og det skal være 50 meter fra fylke- og riksvei. 

Hvor mye kan du bebygge eiendommen med?

Ved bygging av for eksempel en garasje, en bod eller et tilbygg, må du først finne ut hvor mye du kan bebygge eiendommen din med. Det er ulike beregnemetoder for dette, de vanligste er prosent bebygd areal (%-BYA) og utnyttelsesgrad (U-grad).

Hva som er gjeldende utnyttelsesgrad for din eiendom finner du i reguleringsplanen som gjelder for din eiendom. Bruk vår Forenklet kartløsning" for å finne reguleringsplan ved å søke opp eiendommen din. Se her hvordan du finner frem i kartet. Hvis eiendommen din vises uten farger i kartlaget "reguleringsplan", er eiendommen uregulert. Da er det bestemmelsene til Kommuneplanen du skal forholde deg til (PDF, 643 kB)

Utdrag fra bestemmelsene i kommuneplanen

§ 2.2.4 Utbyggingsvolum For frittliggende småhusbebyggels tillates inntil 25 % bebygd areal (%-BYA) på den enkelte tomt i nåværende uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse og i regulerte områder der utnyttelsesgrad ikke er angitt. For konsentrert småhusbebyggelse tillates inntil 30 % bebygd areal (%-BYA) på den enkelte tomt i nåværende uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse og i regulerte områder der utnyttelsesgrad ikke er angitt. Parkeringsplasser medregnes i bebygd areal (%-BYA). Parkeringsplasser er kun tillatt på terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, og det skal beregnes minimum 18 m² per plass. Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse er definert i Veilederen «Grad av utnytting».

  Kontaktinfo

  Søknader og saksdokumenter: postmottak@tonsberg.kommune.no

  Generelle henvendelser innen vårt fagområde: kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no 

  Telefon: 33 34 86 00 
  Fra 19. desember får vi nytt nummer: 33 34 61 10

  Besøk oss:
  Tønsberg Rådhus
  Halvdan Wilhelmsens allé 1 C, inngang Seebergsgate

  Åpningstider

  kundemottaket er åpen: 

  mandag, tirsdag, torsdag og fredag
  Kl. 09.00 - 11.00 og 12.00 - 15.00
  .  Vi er stengt på onsdager. 

  Har du spørsmål som har med parkering, vei eller vann og avløp å gjøre, ta kontakt med Bydrift.  

  Kundemottak er stengt i lunsjpausen og på onsdager. Saksbehandlere for byggesak er ikke tilgjengelige på telefon på onsdager.