Interpellasjon 21. juni 2017 - Gjengroing av Myrasundet

Av Anette Viken, SV

Ordfører,

Det har lenge vært en kjent sak for kommunen at Myrasundet er i ferd med å gro igjen.
Velforeningene både på Husøy og Føynland har tatt opp dette problemet i sine respektive kommuner flere ganger siden 1990. Felleslista rødt/SV på Nøtterøy og Tønsberg SV har derfor interpellasjon i begge kommunestyrer om denne saken.


Gjengroingen skyldes i hovedsak tiltak initiert av offentlige myndigheter som kommuner og vegvesen. Bjørnebubukta i nord og Myrasundet i sør var helt åpent for båttrafikk fram til siste halvdel av 1800-tallet Da Kanalen i Tønsberg ble utbedret i 1850 og 1880 årene ble det dumpet store mengder fyllmasse i bukta, noe som gjorde den mye grunnere, men ikke så mye at det stoppet båttrafikken.

 
 Den første brua mellom Husøy og Føynland ble bygget i 1889.  Sundet var da 100 m bredt. 
Flere bru – og veiutbygginger opp gjennom tidene har ført til at bredden på sundet nå er redusert til 5m! En stor del av problemet er selve brua, med dårlig gjennomstrømming. Når det ble bygget ny bru, ble den gamle brukt som fundament. Dette førte både til lav dybde, og at det ikke er mulig å grave ut/ øke den under brua. 


I 1975 fikk Medusa Waterproofing lov til å fylle ut 15 mål i sjøen på nordsiden av veien ut til brua, noe som trolig også har påvirket gjennomstrømmingen i sundet. Det er kvikkleire under utfyllingen, og sjøbunnen på utsiden har blitt presset opp slik at det nå er nesten tørt ved lavvann utenfor nordenden av Medusatomta.


I 2001 var det et fellesmøte mellom Føynland og Husøy Vel om Myrasundet. Gjennomstrømningen var vurdert og det ble fremlagt et forslag om en ny bro med utvidet åpning under for å bedre gjennomstrømningen.


I 2002 vedtok Kommunestyret i Tønsberg at det skulle utarbeides en tiltaksplan for Myrasundet.


I 2007 ble Havnevesenet pålagt å ordne med mudring og bekoste den. Men da Statens vegvesen nektet mudring under brua i 2008, fant Havnevesenet ikke grunn til å følge opp dette pålegget.


I mars 2017 vedtok Tønsberg kommune å legge planutkast for 78 boenheter på Medusatomta ut på offentlig 
høring. Utkastet innebærer kalkstabilisering, mudring utenfor tomta, og spunting langs vannkanten. 
Spørsmålet er om det er nok til å forhindre ytterligere gjengroing. 

I tillegg til problemene knyttet til bruforbindelsen mellom Føynland og Husøy, har utfylling og utbygging i strandsonen, utvasking av mudder og jord fra land også bidratt til problemene. Havbunnen i Oslo-fjorden stiger også. Dette gjør at gjennomstrømningen blir dårligere og dårligere, og at mer av mudderet som driver med vannet avleires i sundet. 


På privat initiativ og bekostning ble det mudret i sundet syd for brua i 1976 og i 2008 Men når gjennomstrømmingen nå nesten har stoppet opp, er disse tiltakene å betegne som resultatløse.

 

Svar fra ordfører

Etter initiativ av Foynland og Husøy vel ble det avholdt et møte hvor  Myrasundet ble diskutert .

Legger ved referatet :

Arbeidsgruppe for felles tiltaksplan for Myrasundet.
Referat fra første møte 21.04.2017. v Jon Haffner

Tilstede:
Tønsberg Kommune: Jan Ronald Eide
Nøtterøy kommune: Margrethe Løgavlen
Husøy Vel: Ulf Slotvik
Føynland Vel: Jon Haffner.
Forfall:
Statens Vegvesen: Stig Korpelin

Dette var et positivt førstemøte hvor Vel’ene orienterte om problemet med gjennomstrømningen i Myrasundet, med en etterfølgende diskusjon om muligheter for å gå videre med arbeidet med å bedre og vedlikeholde gjennomstrømningen, og utarbeide en felles tiltaksplan.

Eide presiserte at det var for sent å pålegge utbygger av Medusatomta rekkefølgebestemmelser. Vi må stole på at den planlagte mudring langs strandkanten vil bli gjennomført forskriftmessig.
Mudring vil bli kostbar, vi må regne med at det blir nødvendig med deponering på Langøya og da koster det ca 6 000 pr m3. 

Det var enighet om følgende:

  • Videre arbeid med en tiltaksplan for bl a mudring kan foregå i kommunenes regi, men Vel’ene må være pådrivere
  • Kommunene stiller kompetanse til rådighet i det videre arbeid. Kontaktpersoner må oppnevnes
  • Kommunene kan være behjelpelige med et kostnadsoverslag for mudring, men kan ikke bidra økonomisk nå. Vel’ene må innhente anbud..
  • Evt midler til mudring må avsettes etter politisk behandling i budsjettene for 2018
  • Eide og Løgavlen skriver til Vegvesenet om broen. Tilbakemelding til Vel’ene før fristen for høring av utbygging av Medusatomta utløper. 
  • De blir enige om hvordan Tønsberg og Nøtterøy/Færder kommune ellers kan gå videre med saken.
  • Vel’ene holder brukerorgnisasjonene for Myrasundet informert om videre arbeid.


Per Halle (TBG) Og Ronny Meyer (Nøtterøy ) er med i arbeidsgruppa med vellet ...

Det ble gjort klart for vellene at verken Tbg eller Nøtterøy kommune har penger satt av til evt. mudring i år,og at dersom det skulle bevilges penger i 2018 må det politisk behandling til ( budsjett 2018 ).