Styrevervregisteret

KS har opprettet et Styrevervregister for at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon ivaretas på en best mulig måte.

En måte å styrke omdømmet til kommunesektoren er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har. Her finner du Styrevervregisteret for Tønsberg kommune.