Bostøtte

Hva tilbyr vi?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få tilbudet?

  • må være over 18 år.

  • kan ikke være i førstegangstjeneste.

  • kan ikke være student.

Du kan likevel søke bostøtte hvis du

  • er student med barn.
  • er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak.
  • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse.
  • er forelder til en hjemmeboende student.
  • er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme.
  • er under 18 år og har egne barn.

Her får du mer informasjon om hvem som kan søke om bostøtte.

Slik søker du

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir.

Søknadsfrist er:

Den 25. hver måned. 

Søk bostøtte

Hva skjer videre med din søknad?

Hvis du får innvilget bostøtte, blir bostøtten utbetalt den 20. måneden etter. Får du avslag blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Ved tredje gangs avslag må du søke på nytt.

Utbetaling den 20. hver måned.

Du må melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Kontakt oss

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Telefon: 33 34 89 30.

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Slik klager du på vedtak.

Lov om bostøtte

Forskrift om bostøtte

Kontaktinfo

Boligavdelingen

Telefon: 33 34 89 30

Besøksadresse:
Svend Foynsgate 3, 3126 Tønsberg.

Postadresse:
Tønsberg kommune
v/Tønsberg kommunale Eiendom - boligavdelingen
Postboks 2410
3104 Tønsberg