Økonomisk sosialhjelp

Hva tilbyr vi?

Du kan søke om støtte til livsopphold, boutgifter og andre utgifter etter vurdering i det enkelte tilfellet. Sosialhjelp er ment å være kortvarig og midlertidig. Vi gir også råd, veiledning og praktisk bistand i forhold til din livssituasjon.

Hvem kan få tilbudet?

Innbyggerne i Tønsberg kommune som for tiden ikke klarer seg selv økonomisk, kan søke om økonomisk sosialhjelp.
Vanligvis er det bare personer over 18 år som har rett til økonomisk sosialhjelp.

Før du søker om økonomisk sosialhjelp bør du ha prøvd å ordne opp i din økonomi selv. Alle andre muligheter til å klare seg selv økonomisk skal være prøvd, slik som lønnet arbeid, trygd, dagpenger, oppsparte midler med mer. Klarer du ikke å dekke din gjeld, bør du kontakte den du skylder penger, f.eks banken og be om betalingsutsettelse eller endring av tilbakebetalingen.

Slik søker du

Du søker om økonomisk sosialhjelp på et eget skjema. 

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Du må sende eller levere søknaden til Nav Tønsberg. Alle punkter i søknaden må besvares og søknaden må signeres.
I utgangspunktet skal ektefeller søke sammen, og dere skal opplyse om begges økonomi og begge må signere søknaden.

Dokumentasjon til søknaden

Når du søker om økonomisk sosialhjelp, er det en del dokumentasjon du må levere inn. Du vil motta et forvaltningsbrev der du får informasjon hva du må levere inn av dokumentasjon dersom ikke alt er innlevert. Kontakt saksbehandler dersom du lurer på noe. 

Dersom NAV Tønsberg ikke har mottatt etterspurt dokumentasjon, kan søknaden din bli avslått med denne begrunnelsen.
 

Vedlegg:

Her kommer en oversikt over vanlige dokumenter som kan være relevant å vedlegge søknaden:

Inntekter:

 • Arbeidsinntekt, lønnslipp
 • Barnebidrag
 • Bostøtte, vedtak
 • Andre inntekter
 • Formue, hus, hytte, campingvogn, eventuelle verdipapirer eller bankinnskudd
 • Kontoutskrifter for de siste 3 månedene
 • Likning for siste år
 • Eventuelt andre inntekter

Utgifter:

 • Husleie, leiekontrakt, husleiebok
 • Renter og avdrag på boliglån, giro eller avtale
 • Strøm, giro
 • Annen oppvarming, giro
 • Kommunale avgifter, giro
 • Innbo- og boligforsikring, giro
 • Gjeldsforhold, regninger 
 • Eventuelt andre utgifter

Ved sykdom og arbeidsuførhet

 • Sykemelding

Vilkår

Det kan settes vilkår for hjelpen med målsetting om å gjøre deg selvhjulpen. slike vilkår kan være at du plikter å levere meldekort til NAV, du må skaffe deg rimeligere bolig, du må søke bostøtte med mer.

Det skal i utgangspunktet  stilles vilkår om aktivitetsplikt for alle under 30 år. det vil si at du deltar i daglige aktiviteter og utføring av arbeidsoppgaver for å bidra til at du kommer raskere i jobb. Det kan også stilles vilkår om aktivitet for øvrige. Etter en individuell vurdering kan det gjøres unntak fra aktivitetskravet.

Hva skjer videre med din søknad?


Økonomisk sosialhjelp kan gis fra den dagen du søkte. Hjelpen settes vanligvis inn på din bankkonto. Utbetaling i form av  rekvisisjon skjer kun ved spesielle behov.

Klage

Klagen rettes til NAV Tønsberg, som da vil vurdere søknaden på nytt. Hvis du ikke får medhold i klagen, vil den videresendes til Fylkesmannen for endelig beslutning.

Du kan få hjelp til å skrive klagen ved henvendelse til NAV Tønsberg.

 

Kontaktinfo

NAV Tønsberg
Postboks 2093 Postterminalen
3103 Tønsberg

Telefon: 55 55 33 33

Faks: 33 51 29 01